strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 126/2019

OBWIESZCZENIE  NR 126/2019

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XIX/129/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego – garażu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Lokal niemieszkalny (garaż) nr 5 o powierzchni użytkowej 19,43 m2  wraz z udziałem wynoszącym 144/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu oznaczonej wg ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 726/3 położonej w obrębie 2 - Giżycko o pow. 0,0157 ha. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00013084/1.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: Lokal niemieszkalny (garaż) nr 5 o powierzchni użytkowej 19,43 mwraz z udziałem wynoszącym 144/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu oznaczonej wg ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 726/3 położonej w obrębie 2 - Giżycko o pow. 0,0157 ha. Budynek, w którym znajduje się garaż, wykonany został w 1986 roku. Ławy fundamentowe betonowe, ściany murowane, stropodach płaski, żelbetowy, pokryty papą asfaltową. Elewacja oraz ściany wewnątrz są otynkowane zaprawą cementowo-wapienną, posadzka cementowa. Drzwi garażowe drewniane, dwuskrzydłowe. Garaż wyposażony w instalację elektryczną. Lokalizacja nieruchomości w bliskiej odległości od centrum miasta.  

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku (Uchwała Nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016 r.,Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 82) i znajduje się w konturze oznaczonym symbolem 6 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; aktualny sposób przeznaczenia i wykorzystywania nieruchomości – garaż.  

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 35 000 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 7 lutego 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 20-12-2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS