strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 127/2019

OBWIESZCZENIE  NR 127/2019

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

I.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku wielorodzinnym nr 3 przy ul. Mazurskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 44,34 m2 wraz z piwnicą o pow. 5,44 m2 oraz udział 13/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 147/8 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,0823 ha oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00018599/9; lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 5 położony na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 przy ul. Mazurskiej w Giżycku zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym  147/8 (obręb 2 - Giżycko) o powierzchni 0,0823 ha. Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową ul. Mazurska. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki wielorodzinne, zabudowa garażowa oraz jednostka wojskowa. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki. Stolarka okienna PCV, drzwi płycinowe. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie lokalne. Budynek Mazurska 3 wybudowany został w roku 1937 w technologii tradycyjnej.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Giżycko (Uchwała nr VI/18/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko) nieruchomość położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 122 700 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

II.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 przy ul. Pionierskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 54,21 m2 wraz z udziałem 563/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 475/3 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,0643 ha oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00019928/2; lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 10,80 m2.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 8 położony na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 przy ul. Pionierskiej w Giżycku zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym  475/3 (obręb 2 - Giżycko) o powierzchni 0,0643 ha. Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową ul. Pionierska. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki wielorodzinne, zabudowa handlowo-usługowa oraz sakralna. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki. Stolarka okienna PCV. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodo-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Budynek Pionierska 3 wybudowany został w roku 1910 w technologii tradycyjnej.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006 r., opublikowanym w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 106 poz. 1689 z dnia 7.08.2006 r. i znajduje się w konturze 6 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 184 400 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

III.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 7 przy ul. Pionierskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 53,81 m2 wraz z udziałem 121/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności nieruchomości składającej się z działek oznaczonych wg ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnymi 2-473/6, 2-473/9 i 2-474  (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. łącznej 0,1022 ha oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali dla których Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi odpowiednio księgi wieczyste nr OL1G/00039303/1, OL1G/00039303/1, OL1G/00014745/0; lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej. Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. łącznej 21,15 m2.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 6 położony na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 przy ul. Pionierskiej w Giżycku zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym  2-473/6, 2-473/9 i 2-474  (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. łącznej 0,1022 ha. Nieruchomość znajduje się w strefie śródmiejskiej. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową ul. Pionierska. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki wielorodzinne, zabudowa handlowo-usługowa oraz sakralna. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego. Stolarka okienna PCV. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodo-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Budynek Pionierska 7 wybudowany został w roku 1920 w technologii tradycyjnej.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006 r., opublikowanym w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 106 poz. 1689 z dnia 7.08.2006 r. i znajduje się w konturze 6 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz w niewielkiej części działka nr 473/6 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2 KG – zespół garażowy; nieruchomość stanowi nieruchomość lokalową o charakterze mieszkalnym.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 183 100 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 7 lutego 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 i upływie terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 


Giżycko, dnia 23-12-2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS