strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 26 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 128/2018 - garaż nr 3 ul. Mazurska dz. 147/4

OBWIESZCZENIE  NR 128/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLIV/73/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zbycia boksu garażowego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Lokal użytkowy nr 3 stanowiący boks garażowy o powierzchni użytkowej 16,32m2  wraz z udziałem wynoszącym 96/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewid. 147/4 położonej w obrębie 2 Miasta Giżycko o pow. 0,0197 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00020579/0. Lokal użytkowy nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: Lokal użytkowy nr 3 stanowiący boks garażowy o powierzchni użytkowej 16,32m2 położony na zapleczu budynku przy ul. Mazurskiej 5 w Giżycku (od strony zachodniej) wraz z udziałem wynoszącym 96/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewid. 147/4 położonej w obrębie 2 Miasta Giżycko o pow. 0,0197 ha. Budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy – garaż to budynek składający się z 10 boksów garażowych w zabudowie szeregowej o 1 kondygnacji nadziemnej ze stropodachem jednospadowym, wykonany w 1968 roku w technologii tradycyjnej, murowanej. Drzwi garażowe boku garażowego drewniane, garaż wyposażony w instalację elektryczną. Lokalizacja nieruchomości – ulica o małym natężeniu ruchu w bliskiej odległości od centrum miasta.  

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – uchwała nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.04.2011r. nieruchomość znajduje się na obszarze opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy; aktualny sposób przeznaczenia i wykorzystywania nieruchomości – garaż.  

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 25 000 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Uwagi:

1.Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 12 grudnia 2018 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 30-10-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS