strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 1 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie Nr 13/2018 lokal mieszkalny Warszawska 14/3

OBWIESZCZENIE   NR 13/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

  1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnego nr 14 przy ul. Warszawskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 118,90 m2 wraz z przynależnymi dwoma piwnicami: nr 5 o pow. 8,30 m2 i nr 6 o pow. 3,40 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 250/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 680/59 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0219 ha oraz działki 680/61 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0056 ha.
  2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnego nr 14 przy ul. Warszawskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 118,90 m2 wraz z przynależnymi dwoma piwnicami: nr 5 o pow. 8,30 m2 i nr 6 o pow. 3,40 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 250/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 680/59 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0219 ha oraz działki 680/61 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0056 ha, na których posadowiony jest budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym znajduje się w/w lokal. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku o nr OL1G/00048221/8, lokal mieszkalny posiada wyodrębnioną księgę wieczystą o nr OL1G/00050043/3.
  3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Dąbrowskiego, Kolejową, przedłużeniem Al. 1 Maja, Placem Grunwaldzkim i Warszawską – uchwała nr VI/8/99  Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24.02.1999r. i ogłoszona w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 22 poz. 283 z dnia 10.05.1999r. – kontur 29 MU, zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 
  4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie – 222 100 zł
  5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

Uwagi:

  1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 8 marca 2018 roku włącznie.

3.Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomości przeznaczone są do zbycia.

4.Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 24.01.2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS