strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Przetargi na dzierżawę lub najem nieruchomości

Obwieszczenie nr 13/2021 przetarg na dzierżawę nieruchomości

         OGŁOSZENIE NR  13/2021

              z dnia 18 lutego 2021 r.

 

      BURMISTRZ  MIASTA GIŻYCKA

ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę

części nieruchomości o powierzchni około 5,4356 ha, wydzielonej z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 528, o powierzchni 5,7817 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka przy ul. Jeziornej.

 

    Podstawa prawna: art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXXII/99/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Giżycko Nr XXXIV/111/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r., zarządzenie Burmistrza Miasta Giżycka Nr 513/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r.  

   I. INFORMACJE OGÓLNE, PRZEDMIOT PRZETARGU, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 

    Przedmiotem przetargu: jest dzierżawa części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni około 5,4356 ha, wydzielonej zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Obwieszczenia, z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 528, o powierzchni 5,7817 ha, położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka przy ul. Jeziornej.

    Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków (obręb 1 miasta Giżycka) nr ewidencyjnym 528, położona przy ul. Jeziornej posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze OL1G/00010699/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku; w ewidencji gruntów
i budynków w odniesieniu do działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 528 ujawnione są następujące rodzaje użytków wraz z odpowiadającymi im powierzchniami: Bp – 0,2993 ha, Bz 0,6646 ha, dr 0,0698 ha, Lz 0,7471 ha, N 0, 5934 ha, Ps V 1,2293 ha, Ps VI 1, 7617 ha, R V 0,3336 ha, W-Ps IV 0,0829 ha. Rozmieszczenie rodzaju użytków na nieruchomości określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Obwieszczenia.

    Objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka nieruchomość znajduje się na obszarach oznaczonych symbolami: UT- obszar turystyki i UTW – obszar turystyki wodnej; 

    Lokalizacja – nieruchomość znajduje się w południowo – wschodniej części miasta Giżycka, w bezpośrednim sąsiedztwie jez. Niegocin

    Dojazd do nieruchomości – dojazd do ul. Jeziornej odbywa się poprzez drogę wewnętrzną (pł. betonowe), stanowiącą część działki o nr ewid. 528, wyłączoną z dzierżawy. Możliwa jest czasowa zmiana dojazdu do nieruchomości, w związku z wydaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr K-7/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych w obszarze infrastruktury kolejowej dla inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”. Według informacji organu wydającego decyzję, dojazd do nieruchomości zostanie zapewniony poprzez budowę nowego przejazdu drogowo – kolejowego w km 150,223 wraz z odcinkiem ulicy odchodzącej od ul. Białostockiej.

    Dostępność sieci – istnieją możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Jeziornej: sieć wodociągów D= 180 PE oraz sieć kanalizacyjna D=200 PCV na warunkach ustalonych z dysponentem sieci – Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o, w Giżycku, w sąsiedztwie nieruchomości znajduje się stacja transformatorowa, ewentualne warunki przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej winny być ustalone z dysponentem sieci PGE Dystrybucja S.A.; w sąsiedztwie nieruchomości dz. 302/31 – droga ul. Jeziorna znajduje się sieć telekomunikacyjna

    Rodzaj przeznaczenia nieruchomości – Na obszarze nieruchomości oznaczonym w Załączniku Nr 1 do Obwieszczenia kolorem niebieskim utworzenie i prowadzenie pola campingowego wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną, przy czym minimalny zakres nakładów na jego urządzenie wynikający ze złożonej w toku postępowania oferty winien spełniać warunki określone w Załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. Z 2017 r., poz. 2166 ze zm.) dla campingu co najmniej jednogwiazdkowego. W zakresie obszaru nieruchomości oznaczonego na załączniku Nr 1 do Obwieszczenia kolorem pomarańczowym dzierżawca jest zobowiązany urządzić
i prowadzić ogólnodostępny nieodpłatny teren rekreacyjny oraz nieodpłatną plażę.

    Poprzednia branża (wykorzystanie) – brak, teren nieurządzony

    Czas zawarcia umowy dzierżawy – 15 lat, po upływie tego okresu w przypadku, gdy dzierżawca nie złoży w terminie nie wcześniej niż 2 miesięcy i nie później niż 1 miesiąca przed upływem terminu obowiązywania umowy oświadczenia o zamiarze rozwiązania umowy, umowa staje się umową na czas nieoznaczony

    Wywoławczy, roczny czynsz netto – 40 000,-  zł

    Wadium – 10 000,- zł

    Zagospodarowanie nieruchomości i ulepszenia – we własnym zakresie i na koszt własny dzierżawcy, bez prawa dochodzenia zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

    Oglądanie nieruchomości - po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Mienia

           

    Prawa i obowiązki dzierżawcy będzie określać umowa, której wzór ramowy stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Obwieszczenia.

  

    Oferty należy składać w zamkniętych, nieidentyfikujących oferenta kopertach z adnotacją (dopiskiem) na kopercie „Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. Jeziornej” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 104, do dnia 18 marca 2021 r., do godz. 1200. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

    Część jawna – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 1215 w pok. 104 Urzędu Miejskiego w Giżycku.

    Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Giżycku Bank PEKAO SA 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Wadium należy wnieść do dnia 16 marca 2021 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

II. ZAWARTOŚĆ OFERTY.


Oferta musi zawierać :

1. informację o oferencie: imię, nazwisko i adres oferenta oraz dodatkowe oznaczenia jego firmy lub firmę oraz siedzibę oferenta.

2. w zależności od statusu prawnego oferenta:

a) w przypadku osób fizycznych – numer PESEL, numer NIP, numer REGON, potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta); oferent nie prowadzący jeszcze działalności gospodarczej zobowiązany jest złożyć potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze REGON w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

b) w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi – numer NIP, numer REGON, aktualny odpis z właściwego rejestru opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

3. datę sporządzenia oferty.

4. ścisłe określenie przedmiotu oferty zawierające:

a) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem oferty wraz z działką geodezyjną, na której się znajduje,

b) wysokość proponowanego czynszu netto (nie może być niższa niż wywoławczy roczny czynsz netto),

c) koncepcja zagospodarowania nieruchomości (np. opis, rysunek, projekt, wizualizacja itp.) wraz z dokładnym wskazaniem zakresu nakładów, w tym ulepszeń, jakie zostaną  dokonane przez oferenta dla potrzeb utworzenia i prowadzenia pola campingowego wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną spełniającego minimalnie warunki określone w Załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. Z 2017 r., poz. 2166 ze zm.) dla campingu co najmniej jednogwiazdkowego oraz ogólnodostępnej plaży;

d) harmonogram działań związanych z uruchomieniem na nieruchomości oferowanego rodzaju działalności uwzględniający realizację nakładów z koncepcji w określonym terminie albo etapami

e) termin rozpoczęcia działalności po wykonaniu nakładów adaptacyjnych,

f) oświadczenie, że oferent zrzeka się prawa dochodzenia nakładów, w zakresie określonym w pkt c), które wykona na nieruchomości w przypadku wyboru oferty, jak i jakichkolwiek innych nakładów wykonanych na nieruchomości zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu

5. oświadczenie, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego, innego niż przekształcenia lub połączenia;

6. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi wobec organów skarbowych oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości;

7. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opatami lokalnymi wobec Gminy Miejskiej Giżycko lub oświadczenie, że oferent nie był i nie jest zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Miejskiej Giżycko;

8. oświadczenie o niezaleganiu wobec Gminy Miejskiej Giżycko z jakimikolwiek płatnościami innymi niż wymienione w pkt 7;

9. oświadczenie o niefigurowaniu jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej oraz w przypadku osób fizycznych upoważnienie do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych jej dotyczących;

10. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i ze wzorem umowy dzierżawy oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń;

11. oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem technicznym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu i możliwościami prowadzenia w jej obrębie zamierzonego rodzaju działalności oraz nie wnoszeniu w tym zakresie zastrzeżeń;

12 dowód wniesienia wadium;

     W przypadku złożenia kopii zaświadczeń lub kopii innych dokumentów wymienionych powyżej w punktach 1-12 wymagane jest oświadczenie przez oferenta o zgodności kopii z oryginałem tych dokumentów.

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych, tj.: niezawierające wszystkich wymienionych w ogłoszeniu jako obligatoryjne dokumentów, zaświadczeń i informacji, złożone po terminie, z wpłatą wadium po terminie, itp. nie zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

 III. KRYTERIA WYBORU OFERT.


Możliwa do uzyskania liczna punktów:

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznawanych według poniższych kryteriów:

 

 

Lp.

kryteria wyboru ofert

Punktacja

 

1.

 

wysokość proponowanego czynszu netto

 

 

max. 40 punktów

 

 

2.

 

koncepcja zagospodarowania nieruchomości (np. opis, rysunek, wizualizacja itp.), w tym zakres planowanych nakładów, termin ich realizacji oraz termin rozpoczęcia działalności po ich wykonaniu

 

 

 

od 0 do 60 pkt

 

 1. Liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową poszczególnym oferentom za kryterium wysokości czynszu liczona jest według wzoru:

                                

                                    Czynsz

P c = P max  *      ---------------------------

                                          Czynsz   max

gdzie:

P c  – punkty za czynsz

P max – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za czynsz (40 pkt)

Czynsz – oferowana kwota czynszu ocenianej oferty

Czynsz max – najwyższa oferowana kwota czynszu spośród ocenianych w części

 2. Liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową poszczególnym oferentom za kryterium koncepcji zagospodarowania nieruchomości liczona jest według wzoru:

 

                   PCZK

PKZ  =    ---------------------------

                          LCZK

gdzie:

PKZ – punkty za kryterium koncepcja zagospodarowania nieruchomości;

PCZK – suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji;

LCZK – liczba członków komisji

 3. Łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę liczona jest wg wzoru:

 

POF   =  PC + PKZ  

 

gdzie:

POF – łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę;

PC – liczba punktów przyznanych za kryterium oferowana cena;

PRZ – liczba punktów przyznanych za kryterium koncepcji zagospodarowania nieruchomości

 4. W przypadku gdy wyliczona zgodnie z powyższymi wzorami liczba punktów nie stanowi liczby całkowitej, komisja przetargowa zaokrągla ją w górę do dwóch miejsc po przecinku.

 5. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.

 IV. POZOSTAŁE  WARUNKI:

1. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym nieruchomości, parametrami nieruchomości, ograniczeniami wynikającymi z jej sąsiedztwa oraz możliwościami prowadzenia w tym kontekście zamierzonej działalności (dojście, dojazd, wymagania techniczno – sanitarne).

2. Wszelkie prace adaptacyjne wykonane przez dzierżawcę celem zorganizowania i wykorzystywania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem określonym powyżej winny być przeprowadzane ze szczególnych uwzględnieniem przepisów o ochronie  gruntów rolnych i leśnych, ochronie środowiska, a o wszelkich ujawnionych w toku tych prac okolicznościach mających wpływ na tę ochronę organizator przetargu winien być przez dzierżawcę niezwłocznie zawiadamiany, nie później niż w terminie 7 dni od daty ich zaistnienia.

3. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu.

4. Oferta i wszystkie oświadczenia złożone w ramach przetargu przez oferenta winny być podpisane przez oferenta.

5. Na prowadzenie przez dzierżawcę działalności objętej przedmiotem przetargu dzierżawca winien uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia. Obowiązek i ryzyko uzyskania zgód, opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych podmiotów i organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży wyłącznie na dzierżawcy.

6. Niezależnie od opłacania czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości, bieżących kosztów eksploatacyjnych dzierżawionej nieruchomości oraz zawarcia umów cywilnoprawnych, m.in. umów na dostawę energii elektrycznej.

7. Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106) zostanie doliczony podatek VAT, który na dzień zawarcia umowy jest określony w wysokości 23%.

8. Czynsz dzierżawny będzie płatny wedle wyboru: z góry do 31 marca każdego roku bądź w ratach kwartalnych płatnych w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada na rachunek bankowy wskazany w umowie dzierżawy.

9. Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy dzierżawy składa organizatorowi przetargu w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed ich złożeniem.

10. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 9 podmiot wygrywający przetarg traci wpłacone wadium oraz traci prawo do zawarcia umowy dzierżawy.

11. Umowa dzierżawy nie będzie zawarta, a wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy, w przypadku stwierdzenia, że złożone przez uczestnika przetargu, dokumenty, oświadczenia lub informacje są nieprawdziwe lub zostały podrobione lub przerobione.

12. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym pisemnie przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko.

13. Wszelkie nakłady konieczne oraz ulepszenia poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego dzierżawcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu. W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, oświadczenie organizatora przetargu o wyborze oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie nakładów określonych w tej ofercie.

14. Ogłaszającemu przetarg przysługuje, w ramach wymienionych kryteriów przetargowych, prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

15. Ogłaszający przetarg (organizator przetargu) ma prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

16. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu do momentu złożenia ofert, w tym do wydłużenia terminu do składania ofert.

17. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych oferentów zwracane są niezwłocznie przelewem po rozstrzygnięciu przetargu, na konto, z którego dokonano przelewu z tego tytułu

18. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko w razie uchylenia się przez oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę Miejską Giżycko zgodnie z pkt 9 i 12.

19. Komisja przetargowa rozpatruje złożone oferty w dwóch etapach:

a) w pierwszej - części jawnej:

-  stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,

-  ustala i podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,

- otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez oferentów; możliwe jest uzupełnienie oferty o oświadczenia, o zgodności kopii dokumentów z oryginałem,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu;

 b)  w drugiej - części niejawnej:

- dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert;

20. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu, jeżeli :

a) oferta nie odpowiada warunkom przetargu,

b) została złożona po wyznaczonym terminie,

c) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści (z przeróbkami lub skreśleniami),

21. Komisja przetargowa dokonuje analizy i oceny ofert w ramach części niejawnej przetargu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otwarcia ofert.

22. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert równej liczby punktów  Komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

23. Postępowanie prowadzone przez komisję przetargową kończy protokół wskazujący propozycję wybranej oferty lub stwierdzający niedokonanie wyboru ze wskazaniem przyczyn.

24. Protokół o wyborze oferenta, o którym mowa pkt 23 zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Giżycka stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Niezatwierdzenie protokołu przez Burmistrza Miasta Giżycka jest równoznaczne w skutkach z zamknięciem przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

25. Rozstrzygnięcie przetargu upowszechnia się w formie opublikowania na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w dziale przetargi oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku.

26. Zastrzega się, że oferent nie będzie zgłaszał wobec Gminy Miejskiej Giżycko jakichkolwiek roszczeń związanych z opracowaniem i złożeniem oferty. Oferta jest opracowywana na wyłączny koszt oferenta, z złożenie przez oferenta oferty w ramach przetargu potwierdza przyjęcie przez oferenta tych warunków.

27. Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, pok. 121, tel. 87 7324154

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS