strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 26 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 133/2018

OBWIESZCZENIE  NR 133/2018

 

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/44/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 I.                                

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków (obręb 2 miasta Giżycko) nr ewidencyjnym 1361/18 o pow. 0,0045 ha położona w Giżycku na zapleczu ul. Sinkiewicza dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00011887/6.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 1361/18 (obręb 2 miasta Giżycko) o powierzchni 0,0045 ha, położona na zapleczu ul. Sinkiewicza znajduje się w pośredniej części miasta Giżycka. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jedno i kilkurodzinnymi z zabudową towarzyszącą (garaże, budynki gospodarcze). Nieruchomość jest niezagospodarowana, całkowicie zachwaszczona, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, rodzaj użytku: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.  

4. Cena nieruchomości: 5 475,00 zł brutto.

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

II.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków (obręb 2 miasta Giżycko) nr ewidencyjnym 1361/15 o pow. 0,0023 ha położona w Giżycku na zapleczu ul. Sinkiewicza dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00011887/6.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 1361/15 (obręb 2 miasta Giżycko) o powierzchni 0,0023 ha, położona na zapleczu ul. Sinkiewicza znajduje się w pośredniej części miasta Giżycka. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jedno i kilkurodzinnymi z zabudową towarzyszącą (garaże, budynki gospodarcze). Nieruchomość jest niezagospodarowana, zachwaszczona, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, rodzaj użytku: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. 

4. Cena nieruchomości: 2 798,00 zł brutto.

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 28 grudnia 2018 roku włącznie.

3.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niezgłoszenia roszczeń lub nieuwzględnienia wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4.Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 8-11-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS