strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 15/2020

OBWIESZCZENIE NR 15/2020

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

 

 I.

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 632/40 o pow. 615 m2 położona przy ul. Kolejowej w obrębie 2 Miasta Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00021050/3. 

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 632/40 o pow. 615 m2 położona przy ul. Kolejowej w obrębie 2 Miasta Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00021050/3.  Wg Ewidencji Gruntów i Budynków ww. działka oznaczona jest symbolem B - tereny mieszkaniowe i stanowi teren zielony wokół budynku mieszkalnego Wodna 2. Nieruchomość jest niezabudowana, sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne oraz zabudowa handlowo-usługowa, torowisko kolejowe, kanał Giżycki. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej ulicą Wodną.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu śródmieścia m. Giżycka - terenu zawartego między ulicami: Nadbrzeżną, Kolejową, Al.1 Maja oraz istniejącą zabudową mieszkaniową wielorodzinną - uchwała Nr XLVI/25/02 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26.04.2002r. - Dz.U.Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 71 poz.1084 z dnia 14.06.2002r. – o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej; nieruchomość znajduje się w konturze 3 MU oznaczającym tereny zabudowy o funkcji mieszkalnej z dopuszczeniem funkcji usługowej.

4. Cena nieruchomości – 226 677 zł (do ceny zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT).

5. Informacje o przeznaczeniu – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę o nr ewid. 2-631 położoną w obrębie 2 miasta Giżycko będącej własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej Wodna 2 w ramach realizacji roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65).

 

II.

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 215/17 i 218/3 o pow. łącznej 1519 m2 położone przy ul. Wodociągowej w obrębie 2 Miasta Giżycko dla których Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00008092/2. 

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 215/17 i 218/3 o pow. łącznej 1519 m2 położonych przy ul. Wodociągowej w obrębie 2 Miasta Giżycko dla których Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00008092/2. Wg Ewidencji Gruntów i Budynków ww. działki oznaczone są symbolem B - tereny mieszkaniowe i stanowią teren zielony wokół budynku mieszkalnego Daszyńskiego 27. Nieruchomość jest niezabudowana, sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne, usługowo-mieszkalne oraz budynki usług publicznych – ośrodek zdrowia, szkoła, przedszkole. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej ulicą Wodociągową poprzez działki 215/16 i 218/4 stanowiące dojścia i dojazdy do budynków mieszkalnych.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; nieruchomość objęta jest zaś zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i znajduje się w obszarze terenów zabudowy o wysokiej intensywności.

4. Cena nieruchomości – 526 932 zł (do ceny zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT).

5. Informacje o przeznaczeniu – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę o nr ewid. 2-218/1 położoną w obrębie 2 miasta Giżycko będącej własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej Daszyńskiego 27 w ramach realizacji roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 65).

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 2 kwietnia 2020 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

 

Giżycko, dnia 18-02-2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS