strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 1 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie Nr 16/2018 lokal użytkowy Mickiewicza 26/26

 OBWIESZCZENIE NR 16/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal użytkowy nr 26 położony w podpiwniczeniu budynku wielolokalowego nr 26 przy ul. Mickiewicza w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 93,65m2 wraz oraz udziałem wynoszącym 651/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 568/6 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 1643m2.

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: lokal użytkowy nr 26 położony w podpiwniczeniu budynku wielolokalowego nr 26 przy ul. Mickiewicza w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 93,65m2 wraz oraz udziałem wynoszącym 651/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 568/6 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 1643m2 dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00022469/0, lokal użytkowy posiada wyodrębnioną księgę wieczystą o nr OL1G/00025150/2.

3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006r., opublikowanym w Dz. U . Woj. Warmińsko – Mazurskiego nr 106, poz. 1689 z dnia 7.08.2006r. – kontur 17U teren zabudowy usługowej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 145 000,00 zł   

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny, nieograniczony.

 

Uwagi:

  1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z wymienionych niżej warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

c)      jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w pkt 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  9 marca 2018 r. (włącznie).  

3. Informacja o sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 w drodze przetargu zostanie podana odrębnym obwieszczeniem określającym termin oraz warunki przetargu.

4. Bliższe informacje na temat treści obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 73 24 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 24.01.2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS