strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 1 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 19/2018 - lokal mieszkalny Armii Krajowej 8A/5

OBWIESZCZENIE   NR 19/2018

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

  1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 8A przy ul. Armii Krajowej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 54,56 m2 wraz z przynależnymi dwoma piwnicami o pow. łącznej 10,89m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 79/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 730/9 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0760 ha.
  2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej- lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 8A przy ul. Armii Krajowej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 54,56 m2 wraz z przynależnymi dwoma piwnicami o pow. łącznej 10,89m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 79/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 730/9 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0760 ha; nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku o nr OL1G/00028207/8, lokal mieszkalny posiada wyodrębnioną księgę wieczystą o nr OL1G/00048816/6.
  3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku – Uchwała nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016r., Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2017r. poz. 82: kontur 7 MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.  
  4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie – 121 000 zł
  5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w pkt 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 23 marca 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomości przeznaczone są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 06.02.2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS