strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 7 grudnia 2019   pogoda

Przetargi na zbycie nieruchomości

Obwieszczenie nr 2/2019 - garaż nr 3 ul. Mazurska

OBWIESZCZENIE NR 2/2019

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

 

I. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Lokal użytkowy nr 3 stanowiący boks garażowy o powierzchni użytkowej 16,32 m2  wraz z udziałem wynoszącym 96/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewid. 147/4 położonej w obrębie 2 Miasta Giżycko o pow. 0,0197 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00020579/0. Lokal użytkowy nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

 

Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy stanowiący przedmiot przetargu położony jest w budynku transportu i łączności o 10 boksach garażowych, zlokalizowanym na zapleczu ul. Mazurskiej 5 w Giżycku. Jest to ulica o małym natężeniu ruchu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową stanowiącą działkę nr 155, ostatni odcinek przez działkę 147/23 o nawierzchni gruntowej. Przedmiotowy garaż został ostatnim czasie wyremontowany – wymienione zostały elementy konstrukcyjne dachu, deskowanie i pokrycie dachu, uzupełniono posadzkę betonową, uzupełniono tynki ścian i pomalowano, przeprowadzono konserwację drzwi garażowych. Budynek transportu i łączności wyposażony jest w instalację elektryczną.

 

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomości nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – uchwała nr IX/32/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27.04.2011r. nieruchomość położona jest na obszarze opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.  

 

III. Obciążenia i zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami i ciężarami ani ograniczeniami w rozporządzaniu, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie sądowe dotyczące własności, nie jest przedmiotem zabezpieczeń w szczególności bankowych, a nadto w chwili obecnej nie jest nikomu wynajmowana ani wydzierżawiana.

 

IV. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości25 000,00

Postąpienie w trakcie przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

V. Wadium:

Wadium – 2.500,00 zł;

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 2 500,00 zł
do dnia 22 lutego 2019 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A. 
42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

VI. Forma zbycia: sprzedaż nieruchomości

 

VII. Termin przetargu:

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej Urzędu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

VIII. Skutki nieprzystąpienia do zawarcia umowy przez  osobę ustaloną w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu przez organizatora przetargu, organizator przetargu (Gmina Miejska Giżycko) może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży następuje najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

IX. Pozostałe informacje:

 1. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego
  się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 2. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 4. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, której data zostanie wyznaczona  w okresie 21 dni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 45 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu..
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,
  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
 7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 9. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy wynikające
  z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów,
  a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego
  w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 8.01.2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS