strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 2/2020

OBWIESZCZENIE  NR 2/2020

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę nr VI/17/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003 r. Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 489/31, położona przy ul. Mickiewicza (obręb 2-Giżycko) o pow. 18 m2, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00014725/4.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 489/31, położona przy ul. Mickiewicza (obręb 2-Giżycko) o pow. 18 m2, niezagospodarowana, położona w podwórzu zabudowy mieszkalnej przy ul. Traugutta/Kętrzyńskiego; dojazd do nieruchomości prowadzi drogą wewnętrzną od strony ulicy Traugutta, nieruchomość przylega do zwartej zabudowy garażowej.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XLII/43/06 z dnia 31.05.2006 r., opublikowanym w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 106 poz. 1689 z dnia 7.08.2006 r. i znajduje się w konturze 7 MU oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

4. Cena nieruchomości: 5 400 zł netto z zastrzeżeniem, że  do ceny ww. nieruchomości ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż nieruchomości w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lokali mieszkalnych oraz najemców lokali mieszkalnych w budynkach położonych przy ul. Traugutta 14 i 16 oraz Kętrzyńskiego 9 i 11.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 25 lutego 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niezgłoszenia roszczeń lub nieuwzględnienia wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 13-01-2020 r.

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS