strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 20/2020

OBWIESZCZENIE  NR 20/1/2020

 

Niniejszym zmienia się treść Obwieszczenia 20/2020 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w zakresie treści pkt 2 Uwag ww. Obwieszczenia, który otrzymuje brzmienie:

 

„2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  27 marca 2020 roku włącznie.”

 

Pozostałe zapisy Obwieszczenia nr 20/2020 nie ulegają zmianie.

  

Giżycko, dnia 13-02-2020 r.OBWIESZCZENIE  NR 20/2020

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 65)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXX/150/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lud oddania w użytkowanie wieczyste gruntu Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 1A położony w suterenie budynku mieszkalnego nr 22 przy ul. Białostockiej w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 56,37 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 6,29 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 184/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 821 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0593 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00003532/4. Lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 1A położony w suterenie budynku mieszkalnego nr 22 przy ul. Białostockiej w Giżycku o pow. użytkowej lokalu 56,37 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 6,29 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 184/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 821 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 0,0593 ha. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedsionka, korytarza oraz pomieszczenia gospodarczego; stolarka okienna pcv, pojedyncze okno drewniane. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i lokale c.o. zasilane z kotła gazowego. Nieruchomość znajduje się w strefie pośredniej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią inne budynki wielorodzinne oraz jednorodzinne. Dojazd do nieruchomości z ul. Białostockiej.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gizycko (Uchwała nr VI/18/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 lutego 2019 r.) nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 130 000 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do  2 marca 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 i upływie terminy wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 12-02-2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS