strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 1 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie Nr 23/2018 - ul. Królowej Jadwigi

OBWIESZCZENIE   NR 23/2018

 

   Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym działek 201/15 o pow. 0,2165 ha i 202/28 o pow. 0,0357 ha – łączna pow. 0,2522 ha, położona przy ul. Królowej Jadwigi  w Giżycku.

 

2.  Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym: 201/15 o pow. 0,2165 ha, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00014774/2 i nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 202/28 o pow. 0,0357 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00022350/3 – łączna pow. nieruchomości 0,2522 ha.

 

3.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: nieruchomość jest objęta zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy Al. 1-go Maja oraz ulicami Królowej Jadwigi i Kombatantów w Giżycku – uchwała Nr XXXVIII/82/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2017 r. – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 lipca 2017 r., poz. 2934. Zgodnie z zapisami w/w planu nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym i opisanym symbolem 2. MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość winna być zagospodarowana zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego.

 

4.    Cena nieruchomości – 760 000 zł + 23% VAT

 

5.    Forma zbycia – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 27 marca 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomości przeznaczone są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5 lub 87 7324 154.

 

Giżycko, dnia 09-02-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS