strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 24 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 25/2020

OBWIESZCZENIE  NR 25/2020

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 65)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: lokal użytkowy położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3 przy ul. Nowowiejskiej 3 w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 11,56 m2 oraz przynależny do tego lokalu udział 19/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 142/15 (obręb 2 - Giżycko) o pow. 0,0245 ha dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00023257/8. Lokal użytkowy nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal użytkowy nr 3 położony w budynku przy ul. Nowowiejskiej 3 w Giżycku zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym  142/15 (obręb 2 - Giżycko) o pow. 0,0245 ha. Nieruchomość znajduje się blisko centrum miasta Giżycka. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio drogą asfaltową, w pobliżu budynku miejsca parkingowe. Rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe. Lokal składa się z jednego pomieszczenia, wejście do lokalu od zaplecza budynku. W lokalu brak stolarki okiennej, stolarka drzwiowa starszego typu. W lokalu brak ogrzewania, lokal posiada dostęp do instalacji elektrycznej. Lokal kwalifikuje się do remontu.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.

4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie: 14 000 zł

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 15 kwietnia 2019 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt 1 i upływie terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 02-03-2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS