strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 18 września 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 27/2018-nieruchomość gruntowa ul.Konarskiego

OBWIESZCZENIE NR 27/2018

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 447/5, położona przy ul. Konarskiego (obręb 2-Giżycko) o pow. 269m2

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 447/5, położona przy ul. Konarskiego (obręb 2-Giżycko) o pow. 269m2, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00029445/5.

3. Przeznaczenie nieruchomości: dla terenu, na którym położona jest działka nr 447/5 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł (do ceny zostanie doliczona obowiązujący na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT)

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny ograniczony.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z wymienionych niżej warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

c)  jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w pkt 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 18 kwietnia 2018 r. (włącznie). 

3. Informacja o sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 w drodze przetargu zostanie podana odrębnym Obwieszczeniem określającym termin oraz warunki przetargu.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 73 24 11 wew. 5.


Giżycko, dnia 5.03.2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS