strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 18 września 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 28/2018-lokal mieszkalny Białostocka 7/15

OBWIESZCZENIE NR 28/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 15 położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 przy ul. Białostockiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 17,05m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym -  piwnicą o pow. 3,08m2 oraz udziałem wynoszącym 17/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 779/2 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 356m2.

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 15 położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 przy ul. Białostockiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 17,05m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o pow. 3,08m2 oraz udziałem wynoszącym 17/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi część budynku oraz urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i prawie własności działki gruntu o nr ewidencyjnym 779/2 (obręb 2 Miasta Giżycko) o pow. 356m2; Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą OL1G/00016112/8, lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 33 000,00 zł   

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

 

Uwagi:

1.Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z wymienionych niżej warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

c)  jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w pkt 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 18 kwietnia 2018 r. (włącznie). 

3. Informacja o sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 w drodze przetargu zostanie podana odrębnym Obwieszczeniem określającym termin oraz warunki przetargu.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 73 24 11 wew. 5.


Giżycko, dnia 5.03.2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS