strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 5 grudnia 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 32/2018-nier. przy ul.Szarych Szeregów

OBWIESZCZENIE NR 32/2018

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa składająca się z zabudowanej budynkiem magazynowym i budynkiem sklasyfikowanym jako produkcyjny (łączna pow. użytkowa budynków 69,10m2) działki gruntu o nr ewid. 1205 o pow. 1172m2 oraz niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. 1206 o pow. 2052m2, położonych przy ul. Szarych Szeregów (obręb 2-Giżycko) o pow. łącznej 3224m2 .

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa składająca się z zabudowanej budynkiem magazynowym i budynkiem sklasyfikowanym jako produkcyjnydziałki gruntu o nr ewid. 1205 o pow. 1172m2 oraz niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. 1206 o pow. 2052m2, położonych przy ul. Szarych Szeregów (obręb 2-Giżycko) o pow. łącznej 3224m2, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00012929/0.

Powierzchnia zabudowy – 71 m2 budynku magazynowego oznaczonego nr ewid. budynku w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr 2-1205;1.

Powierzchnia zabudowy – 21 m2 budynku produkcyjnego oznaczonego nr ewid. budynku w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr 2-1205;2.

3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomości o nr ewid. 1205 i 1206 znajdują się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej – uchwała nr XLIII/59/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1.07.2010r. – Dz. U. Woj. Warm-Maz nr 130 poz. 1776 z dnia 26.08.2010r.; działka 1205 znajduje się w konturze 21 EE – urządzenia elektroenergetyki, działka 1206 znajduje się w konturze 19P, S, U – teren zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 240 000,00 zł (do ceny zostanie doliczona obowiązujący na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT).

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z wymienionych niżej warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

c) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w pkt 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 30 kwietnia 2018 r. (włącznie). 

3. Informacja o sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 w drodze przetargu zostanie podana odrębnym Obwieszczeniem określającym termin oraz warunki przetargu.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 73 24 11 wew. 5.

 

 Giżycko, dnia 16.03.2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS