strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 1 grudnia 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 33/2018- nieruchomość przy ul. Daszyńskiego

OBWIESZCZENIE NR 33/2018

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

1.  Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym 212/36, 212/38 oraz 219/2 o łącznej pow. 1021m2 położone w obrębie 2-Giżycko przy ul. Daszyńskiego w Giżycku.

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym 212/36 o pow. 2m2, 212/38 o pow. 833m2 oraz 219/2 o pow. 186m2 położone w obrębie 2-Giżycko przy ul. Daszyńskiego w Giżycku, dla których Sąd Rejonowy w  prowadzi następujące księgi wieczyste: dla dz. nr 212/36 - OL1G/00010741/4, dla dz. nr 212/38 – OL1G/00028412/8, dla dz. 219/2 – OL1G/00017367/7.

Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działki o nr ewid. 212/36, 212/38 i 219/2 oznaczone są symbolem B  - tereny mieszkaniowe.

3. Przeznaczenie nieruchomość: dla terenu, na którym położone są w/w działki gruntu nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności.

4. Cena nieruchomości– 377 772 zł (do ceny zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT; od ustalonej ceny zostanie udzielona 99% bonifikata). `

5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr ewid. 212/18.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 27 kwietnia 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 16-03-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS