strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 35/2020

OBWIESZCZENIE NR 35/2020


            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr ewid. 182 i 186 o pow. odpowiednio 133 m2 i 75 m2 położona przy ul. Tadeusza Kościuszki w obrębie 2 Miasta Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00024066/9.  

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr ewid. 182 i 186 o pow. odpowiednio 133 m2 i 75 m2 położona przy ul. Tadeusza Kościuszki w obrębie 2 Miasta Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00024066/9.  Wg Ewidencji Gruntów i Budynków ww. działki oznaczone są symbolem B - tereny mieszkaniowe. Nieruchomość znajduje się w strefie centralnej miasta, sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki usług publicznych i administracyjnych. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej ulicą Tadeusza Kościuszki.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu, na którym położona jest nieruchomość składająca się z działek nr 182 i nr 186 istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, A1. Maja i Placem Grunwaldzkim – uchwała Nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31.05.2006r. ogłoszona w Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 106 poz.1689, z dnia 7.08.2006r. – o dominującej funkcji usługowej. W ww. mpzp nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze zaznaczonym symbolem 1 MW oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Cena nieruchomości – 78 855 zł (do ceny zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT).

5. Informacje o przeznaczeniu – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 181 i 185 położoną w obrębie 2 miasta Giżycko będącej własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 21.  

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 1 maja 2020 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu skazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 18-03-2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS