strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 1 grudnia 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 37-nier.gruntowa ul. Moniuszki

OBWIESZCZENIE  NR 37/2018

  

      Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLVI/136/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko), o powierzchni 1,4785 ha, położona w Giżycku przy ul. Moniuszki, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00045213/8.

 

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 289/1 (obręb 1 miasta Giżycko) o powierzchni 1,4785 ha, położona w Giżycku przy ul. Moniuszki, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00045213/8 znajduje się w sąsiedztwie Kanału Giżyckiego, czterogwiazdkowego hotelu oraz zabytkowego mostu obrotowego. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości bardzo dobra, bez utrudnień, drogą o nawierzchni asfaltowej – ul. Moniuszki; na nieruchomości znajdują się drzewa i krzewy, pozostałości fundamentów oraz utwardzony plac i ciąg komunikacyjny oraz elementy oświetlenia.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku - uchwała Nr XL/101/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 czerwca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 października 2017 r., poz. 3961 i położona jest na obszarze opisanym symbolem 1UT – teren zabudowy usług turystycznych. Sposób zagospodarowania nieruchomości winien być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku - uchwała Nr XL/101/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 czerwca 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 października 2017 r., poz. 3961 obowiązującego dla obszaru, na którym nieruchomość się znajduje.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: termin rozpoczęcia zabudowy (wybudowanie fundamentów budynku) – do 3 lat licząc od daty zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Termin zakończenia zabudowy (wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku) – do 6 lat licząc od daty zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 

5. Cena nieruchomości: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 000 000 zł (netto) z zastrzeżeniem, że  do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości gruntowej (podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), przewidywana stawka procentowa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wynosić będzie 2% i będzie ustalona na podstawie oferty uznanej za najkorzystniejszą stosownie do art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 
 

7. Terminy wnoszenia opłat: pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

 

8. Zasady aktualizacji opłat: Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  W przypadku aktualizacji opłaty rocznej na poczet różnicy między opłatą zaktualizowaną a opłatą dotychczasową zalicza się wartość niezaliczonych nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wybudowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 tej ustawy.  Zasadę, tę stosuje się odpowiednio do nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesionych przez użytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość nieruchomości gruntowej.

 

9. Informacje o przeznaczeniu: oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w przetargu pisemnym nieograniczonym.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 15 maja 2018 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia (oddania w użytkowanie wieczyste).

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 28-03-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS