strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 1 grudnia 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 38-nier. przy ul. Unii Europejskiej

OBWIESZCZENIE  NR 38/2018


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 121ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLVI/136/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:


1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 624/24 (obręb 2 miasta Giżycko), o powierzchni 0,1597 ha, położona w Giżycku przy ul. Unii Europejskiej, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00038731/3.

 

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 624/24 (obręb 2 miasta Giżycko), o powierzchni 0,1597 ha, położona w Giżycku przy ul. Unii Europejskiej, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00038731/3znajduje się w ścisłym centrum miasta Giżycka i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieścia m. Giżycka zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Kolejową, przedłużeniem Al. 1 Maja, Placem Grunwaldzkim i Warszawską – uchwała Nr VI/8/99 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia24.02.1999 r. – Dz. U. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 22, poz. 283 z dnia 10 maja 1999 r.- o dominującej funkcji usługowej. Nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym w planie symbolem 3MU + ZP – zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Aktualnie nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami usługowymi w kondygnacji parterowej od frontu budynku.


4. Cena nieruchomości:104 084 zł, z uwzględnieniem 99% bonifikaty przewidzianej uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku XXX/160/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste i zabudowanej na cele mieszkaniowe (Dz. U. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r., poz. 1766) wynosi: 1040,84 zł

 

5. Informacje o przeznaczeniu:sprzedaż nieruchomości na rzecz współużytkowników  wieczystych.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do11maja2018roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niewpłynięcia lub nieuwzględnienia  wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomość zostanie przeznaczona są do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 28-03-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS