strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 14 listopada 2019   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 41/2019

OBWIESZCZENIE NR 41/2019

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr V/4/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

 

 I.

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 157/47  o pow. 1001 m2 i 157/52 o pow. 79 m2, o pow. łącznej 1080 m2 położona przy zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki i Mazurskiej w obrębie 2 Miasta Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00013453/9.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 157/47  o pow. 1001 m2 i 157/52 o pow. 79m2, o pow. łącznej 1080m2 położona przy zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki i Mazurskiej w obrębie 2 Miasta Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00013453/9.Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku ww. działki oznaczona są symbolem B - tereny mieszkaniowe. Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta Giżycka, sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne, szkoła podstawowa, tereny wojskowe oraz Plac Piłsudskiego.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu, na którym położona jest w.w. działka gruntu nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.

4. Cena nieruchomości – 4 010,97 zł (cena z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 99%, do ceny zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT).

5. Informacje o przeznaczeniu – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę o nr ewid. 158 położoną w obrębie 2 miasta Giżycko będącej własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej Mazurska 2.

 

II.

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 1449/3 o pow. 142 m2 i 455/10 o pow. 33 m2, o pow. łącznej 175 m2 położona przy zbiegu ulic Konarskiego i Kopernika w obrębie 2 Miasta Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi odpowiednio księgi wieczyste nr OL1G/00050732/0 i OL1G/00010881/7.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 1449/3 o pow. 142 m2 i 455/10 o pow. 33 m2, o pow. łącznej 175 m2 położona przy zbiegu ulic Konarskiego i Kopernika w obrębie 2 Miasta Giżycko dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi odpowiednio księgi wieczyste nr OL1G/00050732/0 i OL1G/00010881/7. Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku ww. działki oznaczona są symbolem                   B - tereny mieszkaniowe. Nieruchomość znajduje się w centralnej części miasta Giżycka, sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne, usługowo-handlowe.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu, na którym położona jest w.w. działka gruntu nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdują się na obszarze miasta wskazanym do modernizacji i humanizacji.

4. Cena nieruchomości – 630,70 zł (cena z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 99%; do ceny zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT).

5. Informacje o przeznaczeniu – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę o nr ewid. 455/8 położoną w obrębie 2 miasta Giżycko będącej własnością członków Wspólnoty Mieszkaniowej Kopernika 11.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 24 maja 2019 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

 

Giżycko, dnia 10-04-2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS