strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 42/2020

OBWIESZCZENIE  NR 42/2020


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XXVIII/82/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków (obręb 2 miasta Giżycko) nr: 1328 o pow. 0,2036 ha i 680/66 o pow. 0,0033 ha i łącznej powierzchni 0,2069 ha, położona w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odpowiednio księgi wieczyste OL1G/00010752/4 i OL1G/00050040/2.  

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków (obręb 2 miasta Giżycko) nr: 1328 o pow. 0,2036 ha i 680/66 o pow. 0,0033 ha i łącznej powierzchni 0,2069 ha, położona w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odpowiednio księgi wieczyste OL1G/00010752/4 i OL1G/00050040/2. Nieruchomość znajduje się w centralnej, atrakcyjnej turystycznie strefie miasta Giżycka. Dostęp do drogi publicznej odbywać się będzie bezpośrednio z będącej w trakcie budowy ul. Róży Wiatrów. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki mieszkalno-usługowe. W bliskiej odległości znajduje się pasaż prowadzący nad Jezioro Niegocin. Rodzaj użytków: dz. 1328: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, dz. 680/66: B - tereny mieszkaniowe.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Kolejowej w Giżycku zatwierdzony uchwałą nr XVIII/8/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 marca 2012 r. ogłoszony w Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z dnia 23.05.2012r. poz. 1660; nieruchomość znajduje się w konturze B2MWU – przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe w standardzie umożliwiającym ogólnodostępne wynajmowanie mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych; przeznaczenie alternatywne: usługi turystyczne i rekreacyjne związane z obsługą turystów; przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe dla potrzeb funkcji podstawowego lub alternatywnego przeznaczenia.

4. Cena nieruchomości: 2 350 000 zł netto z zastrzeżeniem, że  do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 5 czerwca 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niezgłoszenia roszczeń lub nieuwzględnienia wniosków wynikających z pkt. 1 oraz upływu terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 21-04-2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS