strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 44/2020

OBWIESZCZENIE NR 44/2020

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XXII/11/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

 

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 832/1 o pow. 183 m2 położoną w obrębie 3 Miasta Giżycko przy ul. Wiśniowej w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00018724/5.  

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 832/1 o pow. 183 m2 położoną w obrębie 3 Miasta Giżycko przy ul. Wiśniowej w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00018724/5; nieruchomość stanowi teren niezagospodarowany w części porośnięty niekontrolowanym drzewostanem. Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działka o nr ewid. 3-832/1 oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu, na którym położona jest w/w działka gruntu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ternu osiedla Wilanów w Giżycku uchwalonego Uchwałą nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 sierpnia 2019 r., ogłoszonego w Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 2019 r. poz. 4954 zgodnie z którym nieruchomość znajduje się w konturze 17 MN oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

4. Cena nieruchomości: 16 695 zł (do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży stawka podatku VAT)

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę 3-831/4.  

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 5 czerwca 2020 r. roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 23-04-2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS