strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 51/2020

OBWIESZCZENIE NR 51/2020

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr XVII/108/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 13 października 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na realizację urządzeń infrastruktury technicznej:  

 

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 529/1 o pow. 656 m2 położoną w obrębie 1 Miasta Giżycko przy ul. Jeziornej w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00010699/4.  

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 529/1 o pow. 656 m2 położoną w obrębie 1 Miasta Giżycko przy ul. Jeziornej w Giżycku dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00010699/4; nieruchomość stanowi teren w części północnej zabudowany infrastrukturą techniczną, w pozostałej części stanowi niezagospodarowany porośnięty roślinnością polną. Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działka o nr ewid. 1-529/1 oznaczona jest symbolem Ps – pastwiska trwałe.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu, na którym położona jest w/w działka gruntu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VI/18/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 lutego 2019 r.) działka 1-529/1 znajduje się na obszarze usług turystyki wodnej.

4. Cena nieruchomości: 75 000 zł (do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży stawka podatku VAT)

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 26 czerwca 2020 r. roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

 

Giżycko, dnia 13-05-2020 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS