strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 5 grudnia 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 52/2018 - lokal mieszkalny Nowowiejska 12/1

OBWIESZCZENIE   NR 52/2018

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.)  oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

  1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 12 przy ul. Nowowiejskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 54,69m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 13,11m2 (wysokość: 1,87m) oraz przynależny do tego lokalu udział 93/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 144/9 (obręb 2-Giżycko) o pow. 0,0588 ha.
  2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 12 przy ul. Nowowiejskiej w Giżycku, pow. użytkowa lokalu 54,69m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 13,11m2 (wysokość: 1,87m) oraz przynależny do tego lokalu udział 93/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 144/9 (obręb 2-Giżycko) o pow. 0,0588 ha. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 12 przy ul. Nowowiejskiej posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku o nr OL1G/00024233/1, lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.
  3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarze opisanym jako teren zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.
  4. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie – 136 500 zł
  5. Forma zbycia – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden z wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,
- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.
- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 27 czerwca 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 16.05.2018 r.

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS