strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 54/2020

OBWIESZCZENIE  NR 54/2020

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 65 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr VI/20/07 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXI/27/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/20/07 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

I.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 310 o pow. 0,6355 położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00021215/8.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 310 o pow. 0,6355 położona w miejscowości Grajwo, Gmina Giżycko, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1G/00021215/8 znajduje się na zamkniętym osiedlu domów jednorodzinnych, rezydencji. W niedalekim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się linia brzegowa Jeziora Niegocin, port jachtowy i tereny zielone W drodze do której przylega nieruchomość istnieją instalacje: gazowa, energii elektrycznej, wodna i kanalizacji sanitarnej. Rodzaj użytków: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko w obrębie geodezyjnym Grajwo zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/287/05 Rady Gminy Giżycko z dnia 12 sierpnia 2005 r. zgodnie z zapisami którego znajduje się w konturze 1 MN opisującym przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

4. Cena nieruchomości: 477 000 zł netto z zastrzeżeniem, że  do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym.

 

II.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr: 313 o pow. 0,1005 ha, 314 o pow. 0,0042 ha, 176 o pow. 0,5903 ha i łącznej pow. 0,6950 ha położona w miejscowości Grajwo Gmina Giżycko, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1G/00021215/8

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr: 313 o pow. 0,1005 ha, 314 o pow. 0,0042 ha, 176 o pow. 0,5903 ha i łącznej pow. 0,6950 ha położona w miejscowości Grajwo Gmina Giżycko, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1G/00021215/8 znajduje się na zamkniętym osiedlu domów jednorodzinnych, rezydencji. W niedalekim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się linia brzegowa Jeziora Niegocin, port jachtowy, tereny zielone oraz lotnisko dla małych samolotów. Nieruchomość posiada dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego. Rodzaj użytków: dz. 313 i 314: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, dz. 176: RIVb: 0,0136 ha, RIVa: 0,5767 ha.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko w obrębie geodezyjnym Grajwo zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/287/05 Rady Gminy Giżycko z dnia 12 sierpnia 2005 r. zgodnie z zapisami którego znajduje się w konturze 1 MN opisującym przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

4. Cena nieruchomości: 522 000 zł netto z zastrzeżeniem, że  do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym.

 

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 30 czerwca 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niezgłoszenia roszczeń lub nieuwzględnienia wniosków wynikających z pkt. 1 oraz upływu terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 18-05-2020 r.

 

Szkic do Obwieszczenia nr 54/2020

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS