strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 23 stycznia 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 55/2019

OBWIESZCZENIE NR 55/2019

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz w oparciu o uchwałę nr L/23/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

 

1.  Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone nr ewid. 466/16 o pow. 48 m2 oraz nr ewid. 466/18 o pow. 4 m2 położone przy ul. Mickiewicza w obrębie 2 miasta Giżycko dla których Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi odpowiednio księgi wieczyste nr OL1G/00021061/3 oraz OL1G/00028826/3.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone nr ewid. 466/16 o pow. 48 m2 oraz nr ewid. 466/18 o pow. 4 m2 położone przy ul. Mickiewicza w obrębie 2 miasta Giżycko dla których Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi odpowiednio księgi wieczyste nr OL1G/00021061/3 oraz OL1G/00028826/3. Wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku działki oznaczone symbolem Bi – inne tereny zabudowane. Nieruchomości stanowią teren przyległy do działki o nr ewid. 465.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: dla terenu, na którym położona jest ww. działka gruntu nie istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w studium kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości zlokalizowane są na obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności wraz z terenami predysponowanymi do zabudowy.

4. Cena nieruchomości – 18 784 zł (do ceny zostanie doliczona obowiązująca na dzień sprzedaży nieruchomości stawka podatku VAT);

5. Informacje o przeznaczeniu – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę o nr ewid. 465 położoną w obrębie 2 miasta Giżycko przy ul. Mickiewicza w Giżycku.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie  do 27 czerwca 2019 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po upływie terminu wskazanego w pkt 2 i wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt 1 nieruchomość przeznaczona jest do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 14-05-2019 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS