Obwieszczenie nr 63/2018

OBWIESZCZENIE NR 63/2018

  

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

1. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: lokal mieszkalny nr 12 znajdujący się w suterenie budynku wielorodzinnego położonego w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 6 o powierzchni 41,00 m2 wraz z udziałem 345/10000 części w elementach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu o nr geod. 682 (obręb 2 Giżycko) o pow. 562 m2 .

 

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: lokal mieszkalny nr 12 znajdujący się w suterenie budynku wielorodzinnego położonego w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 6 o powierzchni 41,00 m2 wraz z udziałem 345/10000 części w elementach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu o nr geod. 682 (obręb 2 Giżycko) o pow. 562 m2 dla której Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą o nr OL1G/00013599/4, lokal nie posiada wyodrębnionej księgi wieczystej.

 

Nadmienia się, iż Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 6 złożyła wniosek o nabycie działki gruntu o nr ewid. 680/58 (obręb 2 Miasta Giżycko) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W przypadku nabycia przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej w/w działki gruntu w czasie od publikacji niniejszego Obwieszczenia do sprzedaży lokalu stanowiącego jego przedmiot, wówczas przedmiotem zbycia stanie się równocześnie działka o nr ewid. 680/58 (obręb 2 Miasta Giżycko) w części odpowiadającej udziałowi przyporządkowanemu lokali Dąbrowskiego 6/12 w elementach wspólnych budynku oraz prawie własności nieruchomości macierzystej - działki gruntu o nr geod. 682 (obręb 2 Giżycko), tj. w wysokości 345/10000 części.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości: teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieścia m. Giżycka, zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Kolejową, przedłużeniem Al. 1 Maja, Placem Grunwaldzkim i Warszawską – uchwała nr VI/8/99 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24.02.1999r. i ogłoszona w Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego nr 22 poz. 283 z dnia 10.05.1999r. ; w w/w planie nieruchomość położona na obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej – kontur 40MU.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000 zł   

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny, nieograniczony.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z wymienionych niżej warunków:

a)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów

b)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

c)      jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w pkt 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 18 lipca  2018 r. (włącznie).

3.Informacja o sprzedaży nieruchomości opisanej w pkt 1 w drodze przetargu zostanie podana odrębnym Obwieszczeniem określającym termin oraz warunki przetargu. .

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w  pokoju nr 121, tel. 87 73 24 11 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 6.06.2018 r.