strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Przetargi na dzierżawę lub najem nieruchomości

Obwieszczenie nr 64/2020 II przetarg dzierżawa sezon 2020

         OGŁOSZENIE NR  64/2020

              z dnia 24 czerwca 2020 r.

 

      BURMISTRZ  MIASTA GIŻYCKA

ogłasza II ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę  

terenów, stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonych przy ul. Nadbrzeżnej i Kolejowej w Giżycku, z przeznaczeniem pod sezonowe stoiska handlowe (sezon 2020 obejmujący miesiące lipiec – wrzesień 2020 r.)

 

  

   

INFORMACJE OGÓLNE, PRZEDMIOT PRZETARGU

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenów, stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonych przy ul. Nadbrzeżnej i Kolejowej w Giżycku, z przeznaczeniem pod sezonowe stoiska handlowe, według poniższego wykazu:

 

  1. część działek o nr ewid. 594/6 (KW OL1G/00013206/3) oraz 584 (KW OL1G/00023592/8), wydzielonych zgodnie ze szkicem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, położonych w Giżycku przy ul. Nadbrzeżnej o powierzchni około 50 m2;
  2. część działek o nr ewid. 1401 oraz 1409 (KW OL1G/00024062/1), wydzielona zgodnie ze szkicem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, położona w Giżycku przy ul. Kolejowej o powierzchni około 15 m2;

 

2. Rodzaj umowy umowa dzierżawy na czas oznaczony od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.  

3. W odniesieniu do każdego z terenów wymienionych w pkt 1 ustala się następujące wywoławcze stawki czynszu netto za cały okres trwania umowy - (3 lipiec 2020 r. - 30 wrzesień 2020 r.):

 

Za teren wymieniony w pkt 1.1.: 3300 zł netto

Wadium: 500 zł

Postąpienie minimalne: 200 zł

 

Za teren wymieniony w pkt 1.2.: 1000 zł netto

Wadium: 200 zł

Postąpienie minimalne: 100 zł

 

4. Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Czynsz dzierżawny płatny będzie w 3 równych ratach: I rata płatna przed zawarciem umowy i następne kolejno: 30 lipca 2020 r. i 30 sierpnia 2020 r. na rachunek Gminy Miejskiej Giżycko wskazany w umowie dzierżawy.

6. Do obowiązków dzierżawcy będzie należało ponadto uiszczanie podatku od nieruchomości oraz opłat za dostawę mediów.

7. Dzierżawca będzie w ramach wykorzystywania nieruchomości zgodnie z umową zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i pozwoleń, w tym ewentualnie wynikających z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, przepisów porządkowych itp. Na prowadzenie zamierzonej przez Dzierżawcę działalności należy uzyskać ponadto wszelkie wymagane prawem pozwolenia, które Dzierżawca uzyska na własny koszt i ryzyko.

8. Dzierżawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia powstałe na terenie nieruchomości będącej przedmiotem umowy, z wyłączeniem zdarzeń powstałych wskutek przewrócenia drzew lub upadku konarów oraz za wszelkie zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem przez Dzierżawcę działalności na tej nieruchomości.

9. Zabezpieczenie terenu i znajdujących się na nim nakładów przed kradzieżą i włamaniem oraz ewentualne ubezpieczenie tych elementów wraz z towarem spoczywa wyłącznie na Dzierżawcy i jego też obciążają wszelkie koszty z tym związane.

10. Nakłady konieczne lub ulepszenia na nieruchomości poczynione dla potrzeb prowadzonej przez Dzierżawcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

11. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez Dzierżawcę działalności na terenie stanowiącym przedmiot przetargu w wyniku awarii spowodowanej działaniem Dzierżawcy, osoby trzeciej lub siły wyższej, ani jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu prowadzonej przez Dzierżawcę na nieruchomości działalności. Wszelka odpowiedzialność z tytułów o których mowa w zdaniu pierwszym obciąża Dzierżawcę.

12. Wydzierżawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody w majątku Dzierżawcy znajdującym się na nieruchomości (terenie stanowiącym przedmiot dzierżawy) oraz za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez Dzierżawcę osobom trzecim. Skutki szkody usuwa Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt.

13. Wydzierżawiający dopuszcza podłączenie energii elektrycznej przez Dzierżawcę na dzierżawionym terenie po uprzednim przedłożeniu Wydzierżawiającemu projektu budowy przyłącza i uzyskaniu jego pisemnej zgody oraz wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

14. Dzierżawca zobowiązany jest wyposażyć teren w sprzęt przeciwpożarowy, stosownie do przepisów obowiązujących w tym względzie oraz ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych jeśli rodzaj zagospodarowania lub prowadzona działalność tego wymagają.

15. Dzierżawca nie ma prawa podnająć lub oddać w bezpłatne używanie nieruchomości, na której znajduje się budynek, jak również zmienić jej przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego.

16. Umowa dzierżawy rozwiązuje się mocą jej postanowień, jeżeli Dzierżawca nie dokona wpłaty raty czynszu w pełnej wysokości w terminach, o których mowa w pkt 5 .

17. Używanie nieruchomości, po upływie terminu rozwiązania umowy, stanowi okres bezumownego korzystania przez Dzierżawcę z nieruchomości.

18. W okresie, bezumownego korzystania z terenu (nieruchomości), Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, w wysokości 1,5 krotności czynszu ustalonego w przetargu, rozliczanego proporcjonalnie.

19. Dzierżawcy nie służą roszczenia wobec Wydzierżawiającego o zwrot nakładów mających na celu przystosowanie nieruchomości (terenu) do jego indywidualnych potrzeb, w tym w szczególności nakłady, o których mowa w pkt 10. Dzierżawca oświadcza, że zrzeka się roszczeń z tytułu zwrotu kosztów tych nakładów oraz, że nie będzie ich dochodził od Wydzierżawiającego zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu. Dające się odłączyć od nieruchomości części wykonane nakładem i ze środków Dzierżawcy, zostaną przez Dzierżawcę odłączone i zatrzymane, zaś teren zostanie przywrócony do stanu sprzed tych zmian w sposób zgodny z pisemnym uzgodnieniem z Wydzierżawiającym, chyba że Wydzierżawiający wyrazi uprzednią pisemną zgodę na ich pozostawienie.

20. Sposób wykorzystywania terenu po zawarciu umowy w zakresie prowadzenia działalności ……………………. nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości budynkowej i sąsiednich nieruchomości lokalowych przez innych użytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy, itp.

 

WADIUM, MIEJSCE I TERMIN PRZETARGU

 

1. Przetarg na dzierżawę odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku. Licytację będą się odbywały w kolejności:

- teren wymieniony w pkt 1.1. godz. 10.00

- teren wymieniony w pkt 1.2. godz. 10.30

2. Osoby przystępujące do  przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej 
w Obwieszczeniu do dnia 29 czerwca 2020 r. (włącznie) na konto PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.

4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

5. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Zwrot wadium wpłaconego przelewem nastąpi na konto, z którego nastąpiła wpłata. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

6. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy w dniu 3 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Giżycku pok. 121 bez usprawiedliwienia Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

8. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

 

Giżycko, dnia 24.06.2020 r.

 

 Załącznik do Ogłoszenia nr 64/2020

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS