strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 28 października 2020   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 67/2020

OBWIESZCZENIE  NR 67/2020

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 ze zm.)  oraz w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Giżycku nr XLV/86/10 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

I.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków (obręb 2 miasta Giżycko) nr ewidencyjnym 1213 o pow. 0,2662 ha, położona w Giżycku przy ul. Sybiraków, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00012929/0.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 1213 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,2662 ha, położona w Giżycku przy ul. Sybiraków, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00012929/0. Nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta Giżycka, w dzielnicy przemysłowej. Dostęp do drogi publicznej odbywa się bezpośrednio z ul. Sybiraków. Rodzaj użytków: ŁVI (0,1928 ha), Lz (0,0682 ha), RIVa (0,0052 ha).

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej w Giżycku zatwierdzony uchwałą nr XLIII/59/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 r. ogłoszony w Dz. U. Woj. Warm.-Maz. Nr 130 poz. 1776 z dnia 26.08.2010 r.; nieruchomość znajduje się w konturze 29 U – przeznaczenie podstawowe teren zabudowy usługowej, alternatywne zabudowa socjalna, przeznaczenie dopuszczalne lokal mieszkalny służbowy – związany z teren inwestycji.

4. Cena nieruchomości: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 138 000 zł netto z zastrzeżeniem, że  do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym.

 

 

II.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków (obręb 2 miasta Giżycko) nr ewidencyjnym 1198 o pow. 0,4057 ha, położona w Giżycku przy ul. Sybiraków, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00012929/0.

2. Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 1198 (obręb 2 miasta Giżycko) o pow. 0,4057 ha, położona w Giżycku przy ul. Sybiraków, dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1G/00012929/0. Nieruchomość znajduje się w peryferyjnej strefie miasta Giżycka, w dzielnicy przemysłowej. Dostęp do drogi publicznej odbywa się bezpośrednio z ul. Sybiraków. Rodzaj użytków: RIVa (0,2930 ha), PsIII (0,0411 ha), Bp (0,0449 ha), W (0,0249 ha), N (0,0018 ha).

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość objęta jest zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej w Giżycku zatwierdzony uchwałą nr XLIII/59/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 r. ogłoszony w Dz. U. Woj. Warm.-Maz. Nr 130 poz. 1776 z dnia 26.08.2010 r.; nieruchomość znajduje się w konturze 14 P,S,U – przeznaczenie podstawowe teren zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej.

4. Cena nieruchomości: cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180 000 zł netto z zastrzeżeniem, że  do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu: sprzedaż nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.

- są najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 11 sierpnia 2020 roku włącznie.

3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. W sytuacji niezgłoszenia roszczeń lub nieuwzględnienia wniosków wynikających z pkt 1 oraz upływu terminu wskazanego w pkt 2 nieruchomość zostanie przeznaczona są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 1-07-2020 r.

 

Szkic do Obwieszczenia

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS