strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 17 stycznia 2021   pogoda

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie nr 90/2018

OBWIESZCZENIE   NR 90/2018

 

   Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Giżycku, Burmistrz Miasta Giżycka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1.    Opis nieruchomości wraz z powierzchnią: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkami garażowymi oznaczona nr geodezyjnymi działek 484/3 o pow. 19m2, 484/4 o pow. 19m2, 484/5 o pow. 19m2 i 484/6 o pow. 1353m2, o pow. łącznej 1410 m2, położona przy ul. Mickiewicza 33  w Giżycku.

2.  Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej: nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnymi działek 484/3 o pow. 19m2, 484/4 o pow. 19m2, 484/5 o pow. 19m2 i 484/6 o pow. 1353m2 , o pow. łącznej 1410 m2, położona przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku, oznaczenie użytków gruntowych: Bi – inne tereny zabudowane, dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi księgę wieczystą OL1G/00014724/7.

3. Przeznaczenie nieruchomość: nieruchomość jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim zatwierdzonym uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr XLII/43/06 z dnia 31 maja 2006r.(Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego nr 106, poz. 1689 z dnia 7.08.2006r.). Przedmiotowa nieruchomość zawiera się w konturze 6UA – zabudowa usług publicznych.

4. Cena nieruchomości – 1 536 000 zł

5. Forma zbycia – zamiana zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami na udział w wysokości 232/1000 w nieruchomości położonej w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, oznaczonej nr geod. działki 470 (obręb 2-Giżycko) o pow. 6832m2 o wartości 1 224 496 zł z dopłatą na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko kwoty wynikającej z różnicy wartości nieruchomości stanowiących przedmiot zamiany w wysokości 311 504 zł.

 

Uwagi:

1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają jeden w wymienionych niżej warunków:

- przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przepisów odrębnych,

- są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,

- jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 10 września 2018 roku włącznie.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym okresie, po wyeliminowaniu wniosków wynikających z pkt. 1 nieruchomości przeznaczone są do zbycia.

4. Bliższe informacje na temat treści Obwieszczenia można uzyskać w Wydziale Mienia, pok. 121, tel. 087 7324 111 wew. 5.

 

 

Giżycko, dnia 30-07-2018 r.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS