strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Przetargi na dzierżawę lub najem nieruchomości

Obwieszczenie nr 96/2019 - najem garażu Konarskiego 10

OBWIESZCZENIE  O PRZETARGU Nr 96

z dnia 30 września 2019 r.

NAJEM GARAŻU

położonego w Giżycku przy ul. Konarskiego 10

 

Na podstawie  art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015  z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu o powierzchni użytkowej 19,11m2 położonego w Giżycku przy ulicy Konarskiego 10.


Wysokość stawki wyjściowej do przetargu ustala się na kwotę 9,00 zł za m2/miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23% .

Postąpienie wynosi 0,10zł  lub jego wielokrotność.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym na piśmie.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości wg stawek określonych w odrębnych przepisach.

 

Stawka czynszu ustalona w trybie przetargowym jest obowiązująca przez jeden rok, a po jego upływie wysokość czynszu będzie ulegała podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Opłaty czynszowe wnoszone są z góry do 15 dnia miesiąca.

Okres obowiązywania umowy - na czas nieoznaczony.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2019 r. o godz. 1000w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 213.

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

1) podać komisji dane:

- w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

- w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę , nr NIP;

2) okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru;

3) przedłożyć oświadczenie o nieposiadaniu zadłużeń finansowych wobec miasta Giżycko.

Istnieje możliwość oględzin garażu po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą nieruchomości - Spółka z o.o. Administrator, Giżycko ul. Pocztowa 3.

 

Burmistrz Miasta Giżycka zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS