strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 30 maja 2020   pogoda

Aktualności

Oferta pracy na stanowisko Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku

04 listopada 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU


Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,

zatrudni

Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia

od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Dz. U. Nr 151 poz. 896):
Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Liczba lat pracy w zawodzie lub inne dodatkowe kwalifikacje
1. Kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zastępca kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego - wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

- wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

- inny tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

- tytuł magistra na innym kierunku medycznym

5


7


5

7
7


 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,


Wymagania preferowane:

 1. doświadczenie zawodowe w terapii uzależnień - minimum 3 lata pracy,
 2. znajomość ustawy o działalności leczniczej oraz innych przepisów prawnych związanych z w/w stanowiskiem,
 3. znajomość statutu oraz regulaminu organizacyjnego szpitala,
 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 5. umiejętność planowania i organizacji własnej pracy oraz podległych pracowników, umiejętność pracy
  w dużym zespole, odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres, komunikatywność, otwartości na zmiany, umiejętność analitycznego myślenia,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie na stanowisko Kierownika WOTUW w Giżycku,
 4. oświadczenie o niekaralności,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według załącznika nr 2 do ogłoszenia konkursu.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do 10 listopada 2016 r. opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika WOTUW w Giżycku”, pod adresem: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,    ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do szpitala.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Warunki zatrudnienia:

- planowany termin zatrudnienia od 01.12.2016 r.

- wymiar czasu pracy - pełny etat


Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Szałko – Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie,

 1. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo, nr telefonu 87 427 27 66 wew. 111


Agnieszka Szałko

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ
w Węgorzewie
Załączniki:

 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS