strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 2 kwietnia 2020   pogoda

Sport

PŁYWALNIA Regulamin i opłaty za korzystanie

Miejska Pływalnia Kryta

 
Uchwała nr XXXIII/54/09
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 2 września 2009 r.
 
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejskiej pływalni.

 

Na podstawie art.40 ust 2 pkt.  4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala  co następuje:

 

§ 1.   Przyjmuje się regulamin korzystania z miejskiej pływalni krytej stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

Załącznik do uchwal y nr XXXIII/54/09

Rady Miejskiej w Giżycku

     

Regulamin Korzystania z Miejskiej Pływalni Krytej

 

1.      Pływalnia jest czynna codziennie.

2.      Na terenie hali basenowej mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z usług pływalni zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć.

3.      Grupa zorganizowana pływająca nie może liczyć więcej niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia, instruktorzy – opiekunowie kontrolują  podopiecznych podczas przygotowania do wejścia na basen oraz wchodzą tym samym ciągiem komunikacyjnym.

4.      Dzieci do lat 7 mogą przebywać na pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5.      Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz zażywania środków odurzających,  picia alkoholu oraz palenia tytoniu.

6.      Na terenie pływalni obowiązuje zmiana obuwia, w części mokrej obowiązują „klapki” z materiału odpornego na wodę, czysty strój kąpielowy.

7.      Wchodząc na teren hali basenowej należy bezwzględnie dezynfekować stopy i klapki w brodzikach z wodą z dodatkiem środków dezynfekujących.

8.      Każda osoba przed kąpielą w basenie powinna umyć starannie całe ciało z użyciem środków myjących.

9.      Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy bezwzględnie umyć całe ciało przed ponownym wejściem do wody.

10.  Zabrania się korzystania z pływalni osobom:

o    których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

o    ze zmianami skórnymi, ranami oraz mające przeciwwskazania medyczne do korzystania z basenu.

11.  Kąpiel w szkłach kontaktowych powinna odbywać się tylko po nałożeniu okularów ochronnych.

12.  Zabrania się wnoszenia na teren hali basenowej sprzętu z elementami szklanymi, opakowań szklanych oraz jedzenia .

13.  Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są:

o    ratownicy,

o    w przypadku zorganizowanych grup, także ich opiekunowie.

14.  Korzystający z pływalni obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i poleceniom wydawanym przez ratownika i obsługę pływalni.

15.  W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa lub naruszenia regulaminu ratownik może nakazać kąpiącym natychmiastowe opuszczenie pływalni.

16.  Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub innych miejscach a nie oddane do depozytu- pływalnia nie odpowiada.

17.  Osoby niszczące wyposażenie pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

18.  Korzystanie z sauny reguluje odrębna instrukcja umieszczona przed wejściem do sauny.

19.  Nauka pływania i rehabilitacja grup zorganizowanych prowadzona może być wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

20.  Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:

o    hałasować,

o    biegać,

o    zanieczyszczać wody,

o    wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym,

o    wprowadzać psów i innych zwierząt.

21.  Grupy lub osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona. 

22.  Skargi i wnioski można składać kierownikowi pływalni w dni robocze

od   7.00 do 15.00.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

Zarządzenie Nr 238/20009
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 3 września 2009 r.
 
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z Miejskiej Pływalni Krytej  

 

Na postawie §2 ust.2 pkt.1 uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXIII/57/08 z dnia 04 września 2008 r. w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zmienionej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 września 2009 r. zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ustalam następujące stawki opłat  za korzystanie z Miejskiej Pływalni Krytej:

 

I.      WEJŚCIA INDYWIDUALNE: - jedna jednostka basenowa (35 min.)                                                        

1) Osoba dorosła -  7,00 zł

2) Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści(za okazaniem legitymacji) -  6,00 zł

3) Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej                                                        -  3,50 zł

4) Karnet ośmiowejściowy - osoba dorosła (pkt. 1) - 48,00 zł

5) Karnet ośmiowejściowy – osoby wymienione  w pkt. 2, 3 - 41,00 zł

 

II.      WEJŚCIA GRUPOWE - jedna jednostka basenowa (35 min.):

1)      Rezerwacja jednorazowa całej pływalni - - 192,00 zł

2)      Rezerwacja całej pływalni 1 raz w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy - 171,00 zł

3)      Rezerwacja całej pływalni 2 razy w tygodniu w okresie min. 3 miesięcy - 147,00 zł

4)      Rezerwacja na zawody pływackie - 122,00 zł

5)      Klasy sportowe - 110,00 zł

6)      Pozostałe klasy - 140,00 zł

7)      Zorganizowane grupy emerytów, rencistów - 70,00 zł

8)      Uczniowskie Kluby Sportowe - 70,00 zł

 

III.      REZERWACJA TORÓW PŁYWACKICH:

1)      Rezerwacja jednego toru pływackiego (maksymalnie 6 osób)  -  32,00 zł

 

IV.      POZOSTAŁE WEJŚCIA:

1) Sauna – 60 min. (maksymalnie 5 osób) - 35,00 zł

 

§2. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi MOSiR w Giżycku.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta

/-/

Jolanta  Piotrowska 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS