strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 23 stycznia 2021   pogoda

Turystyka

Opodatkowanie sezonowego wynajmu pokoi i domków sezonowych

Zgodnie z przepisami działalność powinna zostać zarejestrowana w przypadku, gdy jest prowadzona we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, a jej charakter jest zarobkowy. Jeśli spełniamy powyższe warunki to co do zasady powinnyśmy dokonać  rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Jednakże zgodnie z najnowszymi regulacjami jeżeli nawet spełnimy powyższe warunki ale w żadnym miesiącu przychód z prowadzonej przez nas działalności nie przekracza kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest to 1.125,00 zł )  oraz nie prowadziliśmy działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat, to nie mamy obowiązku rejestracji działalności. Prowadzimy wówczas tzw. działalność nierejestrowaną. Osiągnięty w ten sposób przychód powinien być wykazany w zeznaniu rocznym jako inne źródła przychodu. Dopiero po przekroczeniu limitu jesteśmy zobligowani do rejestracji działalności. (Powyższe zasady nie obowiązują jednak w przypadku działalności wymagającej uzyskania zezwoleń, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.)

 

Przychody z działalności gospodarczej powadzonej w zakresie najmu sezonowego mogą być opodatkowane 

- na zasadach ogólnych 

- podatkiem liniowym

- w formie ryczałtu ewidencjonowanego 

- w postaci karty podatkowej (po złożeniu wniosku o zastosowanie tej formy opodatkowania). 

 

1. Opodatkowanie usług krótkotrwałego zakwaterowania według zasad ogólnych 
 

Podstawą opodatkowania według zasad ogólnych jest dochód. Dochód stanowi różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Od dochodu ustalonego w powyższy sposób podatnik powinien zapłacić  podatek według skali podatkowej Zaliczkę na podatek należy ustalać co miesiąc samodzielnie i wpłacać ją do właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

W trakcie roku podatkowego podatnicy opłacający podatek na zasadach ogólnych nie muszą składać żadnych deklaracji. Po zakończeniu roku podatkowego są zobowiązani natomiast złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36). W zeznaniu tym należy wykazać przychody z najmu a także pozostałe przychody osiągnięte przez podatnika opodatkowane według skali podatkowej (np. ze stosunku pracy, emerytury). 

2. Opodatkowanie podatkiem liniowym

W przypadku wyboru podatku liniowego podstawą opodatkowania, podobnie jak przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jest dochód. Podatnicy mają obowiązek wpłacać  zaliczkę na podatek dochodowy, bez wezwania, do 20. dnia każdego miesiąca. Zaliczka stanowi 19% wyliczonego dochodu bez względu na wysokość osiągniętego dochodu. 

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania wynajmu należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Oświadczenie zachowuje swoją ważność na kolejne lata podatkowe.

W przypadku wyboru formy opodatkowania podatkiem liniowym należy pamiętać,  że po zakończeniu roku podatkowego przychody z działalności gospodarczej rozliczamy na formularzu PIT 36L, gdzie wykazujemy tylko przychody z osiągniętej działalności natomiast inne przychody (niezwiązane z działalnością gospodarczą)  np. ze stosunku pracy rozliczamy na formularzu PIT 37. 

 
3. Opodatkowanie usług krótkotrwałego zakwaterowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego 

 

Przychody z sezonowego wynajmu pokoi lub domków letniskowych można opodatkować również w formie ryczałtu. Warunkiem  jest tu złożenie oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania we właściwym urzędzie skarbowym do  20  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z  tego tytułu. Wybór tej formy ma charakter stały. Oznacza to, iż w kolejnym roku podatnik chcący dalej korzystać z tej formy opodatkowania nie musi składać ponownego oświadczenia.     

Stawka ryczałtu dla usług krótkotrwałego zakwaterowania wynosi  17 proc. niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów. Podatnicy opodatkowujący swoje przychody w formie ryczałtu muszą prowadzić ewidencję przychodów.                           .                                                                                                                                                                    
W przypadku prowadzenia ewidencji dla potrzeb krótkotrwałego wynajmu sezonowego, zapisów należy dokonywać w porządku chronologicznym, nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli przedmiotem usług jest składnik majątku małżeńskiego, a małżonkowie chcą, by przychód ten był w całości rozliczany przez jednego z nich, to powinni złożyć w tej sprawie oświadczenie w urzędzie skarbowym. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca. Po zakończeniu roku podatkowego przychody z najmu w ramach działalności gospodarczej rozliczamy na formularzu PIT-28.

 

 4.  Opodatkowanie usług krótkotrwałego zakwaterowania w formie karty podatkowej 

 

Sezonowy wynajem pokoi może być opodatkowany również w formie karty podatkowej, jeżeli łączna liczba pokoi nie przekracza 12. Jest to bardzo wygodna forma opodatkowania. Podatnicy są tu zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg. Stawka zależna jest od miejsca położenia nieruchomości przeznaczonej pod wynajem. W miejscowościach powyżej 20.000 mieszkańców stawka kształtuje się w granicach 220 - 446 zł, jednakże o właściwej stawce zdecyduje naczelnik urzędu skarbowego wdecyzji wydanej na podstawie wniosku podatnika (PIT-16) o zastosowaniu opodatkowania w tej formie. Podatek wpłaca się co miesiąc – do 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego. Po zakończeniu roku, nie później niż do 31 stycznia podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację PIT 16A . Deklarację składamy droga elektroniczną. 

 

Zaliczki na podatek dochodowy zarówno na zasadach ogólnych jak i w formie ryczałtu należy wpłacać na rachunek:
NBP O/Olsztyn nr 74 1010 1397 0010 1022 2300 0000

Wpłaty z tytułu karty podatkowej na rachunek: NBP O/O Bydgoszcz 80 1010 0055 0202 8070 0007 0000 

Należy pamiętać by na dowodzie wpłaty oprócz swojego imienia i nazwiska podać nr NIP, kod podatku oraz tytuł wpłaty np. PIT-28 za 08.2019. 

Prowadząc działalność gospodarczą należy również odprowadzać odpowiednie składki do ZUS .

W każdym z powyższych przypadków od obliczonego podatku możemy odliczyć 7,75% podstawy wymiaru zapłaconej składki zdrowotnej.

 

Najem poza działalnością gospodarczą może być również prowadzony prywatnie tzw. najem prywatny. 

Rozliczanie na podstawie zasad dotyczących najmu prywatnego, może się odbywać na dwa różne sposoby:

- według zasad ogólnych,

- na podstawie ryczałtu.

Zasady ogólne polegają na tym, że dochód uzyskany z najmu podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Przy takim rozliczaniu najmu, odmiennie niż przy rozliczaniu go w ramach działalności gospodarczej, wynajmujący nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, natomiast od przychodów może odjąć koszty jego uzyskania. Po zakończeniu roku podatkowego są zobowiązani natomiast złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36). W zeznaniu tym należy wykazać przychody z najmu a także pozostałe przychody osiągnięte przez podatnika opodatkowane według skali podatkowej (np. ze stosunku pracy, emerytury). 

 

Rozliczanie najmu na zasadach ryczałtu jest dostępne zarówno dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców. Stawka podatku z najmu prywatnego wynosi 8,5% pod warunkiem, że wartość przychodów z tytułu najmu nie przekracza 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty stawka ryczałtu rośnie do 12,5%. Od 2019 r. zniesiono warunek złożenia oświadczenia  o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu. Za równoznaczną z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego – złożenie zeznania PIT-28. Po zakończeniu roku podatkowego przychody z najmu prywatnego rozliczamy na formularzu PIT-28.

 

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.podatki.gov.pl

 

 

Opracowała 

Anna Ołdziejewska

Zastępca Naczelnika

Urzędu Skarbowego w Giżycku


aktualizacja sierpień 2019


Polecamy również artykuł dot. opłaty miejscowej mojegizycko.pl 7.05.2019: http://mojegizycko.pl/oplata-miejscowa-informacje/

 

Pozostałe artykuły

Sporty zimowe

Sporty zimowe

Bojery, skutery śnieżne, narty biegowe, wędkarstwo podlodowe, curling...
-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS