strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 23 kwietnia 2021   pogoda
media

Inwestycje

Park przy ulicy Warszawskiej

 

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie parku wraz parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka”

 

Nr wniosku WND-RPWM.04.02-28-012/09

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013

Oś priorytetowa: 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Działanie: 4.2 Rewitalizacja miast

 

Kwota dofinansowania:
2.688.180,32 zł (70% wartości projektu)

 

Wkład własny gminy:
1.152.077,28 zł

 

Termin realizacji:

rok 2011

 

 

Planowane przedsięwzięcie ma na celu polepszenie bezpieczeństwa na terenie parku i parkingu oraz zwiększenie atrakcyjności terenu wypoczynkowego pod względem estetyki oraz formy wypoczynku (urozmaicenie roślinności, zwiększenie nasłonecznienia terenu, fontanna, plac zabaw, nowe miejsca parkingowe) w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Smętka w Giżycku.

 

"Projekt rewitalizacji parku przy ul. Warszawskiej”

 

Obecnie teren wykorzystywany jest jako park, natomiast plac na którym zostanie wybudowany parking, przed wieloma laty był częściowo utwardzony lub zabudowany. W jego otoczeniu znajduje sie zróżnicowana zabudowa, od niskiej do wysokiej i od przedwojennej do nowej.

 

Park przed realizacją inwestycji (7.09.2010)

 

W istniejącej formie park wraz z parkingiem nie jest miejscem atrakcyjnym do wypoczynku, a świadczy o tym mała liczba użytkowników. Nic dziwnego, ponieważ obecnie park nie jest miejscem bezpiecznym nie tylko pod względem techniczno-użytkowym, ale również pod względem społecznym, gdzie występuje wysoki poziom przestępczości.

 

Park, utworzony w latach 70-tych XX wieku, przekształcony z XIX wiecznego cmentarza, położony jest w centrum miasta, jako enklawa ograniczona ulicą Warszawską od strony południowej, ulicą Smętka od strony zachodniej oraz przyległymi posesjami. Na obszarze parku znajdują sie ciągi piesze o nawierzchni gruntowej. Park charakteryzuje brak harmonijnego, płynnego, osiowego układu alei oraz nierównomierne rozmieszczenie drzewostanu. Naturalna szata roślinna nie jest zbyt urozmaicona.

 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w ramach planowanej przebudowy istnieje konieczność wycinki drzew i krzewów, która zostanie zrekompensowana nasadzeniem nowych drzew i krzewów. Przewiduje sie, że zrewitalizowany obszar projektu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i turystów poprzez wybudowanie ciągów pieszych wraz z niezbędnym oświetleniem, zwiększy liczbę mieszkańców aktywnie wypoczywających nie tylko wśród najmłodszych, dla których przewiduje sie  zakup i montaż nowoczesnego placu zabaw, ale również dla osób starszych, którzy do swojej dyspozycji będą mieli aleje, ale również jedną z najbardziej atrakcyjnych budowli w parku - fontannę.

 

Park przed realizacją inwestycji (7.09.2010)

 

Zakłada się, że zagospodarowanie parku przy ul. Warszawskiej będzie początkiem zmian na terenie rewitalizowanym. Zgodnie z założeniami LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI przewiduje się rozwój przedsiębiorczości na terenach przyległych do parku, a tym samym zmniejszy sie stopa bezrobocia w Giżycku. Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości istniejącej infrastruktury sportu i rekreacji w kierunku całorocznego, wielofunkcyjnego obiektu to cel przedsięwzięcia inwestycyjnego Miasta Giżycka. Dzięki planowanej realizacji inwestycji nastąpi wzbogacenie obecnej oferty w zakresie usług sportowych, rekreacyjnych dla mieszkańców Giżycka i turystów.

 

Park przed realizacją inwestycji (7.09.2010)

 

Podejmowane działania w ramach projektu mają na celu przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Giżycka. Ukierunkowane zostały także na poprawę estetyki przestrzennej Miasta, dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców, co dodatkowo wpłynie na podniesienie poziomu oraz jakości życia. Nowa przestrzeń podniesie też walory środowiskowe.

 

Powierzchnia zagospodarowania parku zajmuje obszar 3,2184 ha. Powierzchnia parkingu zajmuje obszar 0,2488 ha. Ogółem powierzchnia zagospodarowania parku wraz z parkingiem wynosi 3,4672 ha.

 

Zakres prac projektowych obejmuje:

  • projekt zagospodarowania terenu zieleni o powierzchni 3,224 ha w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Smętka w Giżycku z uwzględnieniem lokalizacji: małej architektury (ławki i kosze na śmieci), placu zabaw w południowej części parku, renowacje piwnicy, miejsca posadowienia pomnika w części północnej
  • sporządzenie oddzielnych projektów budowlanych następujących obiektów i urządzeń: ciągów pieszo – jezdnych, ciągów pieszych, oświetlenia, fontanny

 

Założenia historyczne ogrodów do koncepcji rewitalizacji parku

 

Zasadą tworzenia ogrodów w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku była ich osiowość i symetria z zastosowaniem malowniczo-krajobrazowych układów zadrzewień, łączonych z elementami płaszczyznowymi, zwłaszcza w części wejściowej a także - jako wydzielone fragmenty. Cechą charakterystyczną parków był element widokowy na horyzoncie, gdzie punkty widokowe łączyły szpalery drzew, głównie lip lub kasztanowców.

 

"Projekt rewitalizacji parku przy ul. Warszawskiej”

 

Na kanwie takich układów został utworzony w połowie XIX wieku cmentarz ewangelicki przekształcony w latach 70 XX wieku na park. W celu uzyskania rewitalizacji parku, trudno wzorować się bezpośrednio na typowych założeniach parkowych sprzed dwóch stuleci z racji pełnionej wcześniej funkcji obiektu. Lokalizacja terenu w centrum miasta sprzyja wypoczynkowi, (choć park przez bliskie sąsiedztwo z zabudowaniami jest ograniczony w linii horyzontu i w związku z tym brak w nim dalekich powiązań widokowych), to jednak można sie tu dopatrzeć podobieństwa w elementach geometrycznych, np. placyk przy wejściu z placu targowego, zejście ze schodów z ulicy Warszawskiej, reszta parku to układy krajobrazowe.

 

Cennym elementem parku jest wiekowy drzewostan ponieważ to on jest podstawą do uzyskania formy XIX-wiecznego parku i przekłada się bezpośrednio na układ oraz formę elementów szaty roślinnej.

 

Projekt stara się odtworzyć krajobrazowy układ założenia, połączony z placami i detalami geometrycznymi. Usunięta zostanie roślinność kolidująca z układem kompozycyjnym, czyli zdeformowane samosiejki i zagęszczające istotne miejsca parku. Wprowadzone zostaną  nowe nasadzenia zgodne z idea parków krajobrazowych.

 

 

RELACJA FOTOGRAFICZNA

 

Przed realizacją inwestycji we wrześniu 2010

 

Park przed realizacją inwestycji (7.09.2010)

 

Parking przed realizacją inwestycji (7.09.2010)

 

Parking przed realizacją inwestycji (7.09.2010)

 

Realizacja inwestycji w sierpniu 2011

 

Park w trakcie realizacji inwestycji (sierpień 2011)

 

Park w trakcie realizacji inwestycji (sierpień 2011)

 

Park w trakcie realizacji inwestycji (sierpień 2011)

 

Parking w trakcie realizacji inwestycji (sierpień 2011)

 

Parking w trakcie realizacji inwestycji (sierpień 2011)

 

Realizacja inwestycji w listopadzie 2011

 

Park w trakcie realizacji inwestycji (listopad 2011)

 

Park w trakcie realizacji inwestycji (listopad 2011)

 

Park w trakcie realizacji inwestycji (listopad 2011)

 

Parking w trakcie realizacji inwestycji (listopad 2011)

 

Park w trakcie realizacji inwestycji (listopad 2011)

 

Park w trakcie realizacji inwestycji (listopad 2011)

 

DO POBRANIA:

projekt zagospodarowania terenu

 

DO POBRANIA:
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA TABLIC INFORMACYJNYCH

 

DO POBRANIA:

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - ARTYKUŁ PROMOCYJNY

 

DO POBRANIA:

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- TABLICA PAMIĄTKOWA

 

Projekt zagospodarowania terenu wraz z załącznikami:

planem sytuacyjnym i wizualizacjami dostępny w BIPie zobacz...

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

„Przebudowa ulicy Warszawskiej i placu Grunwaldzkiego w Giżycku"

 

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie parku wraz parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka”

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (12.06.2012r.)

 

 

 

Na publikacje artykułu promocyjnego dotyczącego projektu pn. „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

1.      Postanowienie ogólne

W związku  z faktem, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę poniżej wyrażonej w PLN rozwartości 14,0 tys. EURO  zamówienie będzie realizowane na podstawie Kodeksu Cywilnego, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażowy. 

2.      Zamawiający: Gmina Miejska

Urząd Miejski w Giżycku (podmiot realizujący zamówienie)

al. 1 Maja 15, 11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113; fax. 087 428 52 41

NIP 845-10-02-471

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

osoba do kontaktów: Magdalena Fuk – Inspektor w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym

3.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednokrotna publikacja artykułu promocyjnego o znaczeniu ponadpowiatowym, regionalnym dotyczącego projektu pn. Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka”

Pozostałe wymogi:

- ogłoszenie w kolorze;

- powierzchnia ogłoszenia A4;

- publikacja artykułu przed dniem 15-07-2012

- projekt graficzny wykonany przez Wykonawcę po dostarczeniu materiałów przez Zamawiającego.

5. Opis sposobu przygotowania oferty, termin i forma składania ofert:

1)      Oferta powinna zawierać: nazwę i adres Wykonawcy, planowany termin publikacji artykułu, cenę ofertową netto, brutto, VAT. Zaoferowana cena winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

2)      Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 15 czerwca 2012 r.

6. Pozostałe informacje

Zamawiający planuje podpisanie zlecenia na publikację do dnia 19 czerwca 2012 r.

 

 

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS