strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 27 września 2020   pogoda

Aktualności

Poprowadź restaurację w Porcie Ekomarina Giżycko!

01 marca 2013
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Ogłoszony został konkurs na prowadzenie restauracji
w porcie Ekomarina Giżycko nad jez. Niegocin

 

 

Lokal znajduje się w budynku głównym kompleksu portowego Ekomarina, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „kładki” (przejścia nadziemnego), łączącej centrum miasta Giżycka z nadbrzeżem jeziora Niegocin.

 

Powierzchnia jaką można wydzierżawić to  blisko 240 m kw. (sala restauracyjna ma 95 m kw., a zaplecze 145 m kw.). W budynku  znajduje się również sala konferencyjna na 120 osób. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, lokalnego c.o. oraz telekomunikacyjną. Działalność gastronomiczną będzie można prowadzić również na przylegającym trawniku, co daje kolejne 259 m kw. do wykorzystania.

 

Oczekiwane są oferty uwzględniające żeglarski charakter restauracji, menu z daniami kuchni polskiej. Żeglarze z chęcia korzystaliby również ze śniadań:)

 

Zainteresowani prowadzeniem działalności w giżyckim porcie i przystąpieniem do konkursu mogą kontaktować się z kierownikiem portu Dariuszem Klimaszewskim tel. 87 420 94 31.

 

Oferty można składać do 15 marca do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5, tel. 87 429 27 53.

 


 

Treść ogłoszenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poniżej:

 

Ogłoszenie o konkursie ofert  na dzierżawę lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną, położonego w nowo wybudowanym kompleksie portowym „Ekomarina”  Giżycko 

 

I.                   Opis przedmiotu dzierżawy:

Lokal użytkowy o łącznej powierzchni 239,54 m² składa się z:

- pomieszczenia nr 0/31- sala restauracyjna o powierzchni 94,64 m²

- pomieszczeń od 0/32 do 0/51 –zaplecze kuchenne o łącznej powierzchni 144,90 m².

 

W ramach umowy dzierżawy Dzierżawca będzie upoważniony do korzystania z powierzchni przynależnej – trawnika o powierzchni 259 m².

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania na własny koszt czystości  i porządku na ogólnodostępnym tarasie oraz galerii.

Powierzchnie ogólnodostępne służą m.in. do spożywania posiłków przez osoby korzystające z usług świadczonych przez port, a Dzierżawca nie może ich wykorzystać do swojej działalności gospodarczej.

Lokal jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczna, wodno- kanalizacyjna, lokalne c.o., telekomunikacyjna.

 

Lokal znajduje się w nowo wybudowanym budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14. W budynku głównym kompleksu „EKOMARINA” znajduje się sala konferencyjna na 120 osób. Budynek główny stanowi cześć kompleksu portowego „EKOMARINA” przy jeziorze Niegocin i położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „kładki” (przejścia nadziemnego) łączącej centrum miasta Giżycka z nadbrzeżem jeziora Niegocin.

 

Lokal może być wykorzystany wyłącznie na  prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

II. Warunki udziału w konkursie ofert:


1. Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2013 r. do godz. 12.00 w siedzibie Wydzierżawiającego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ul. Moniuszki 5. Tel. 87 429 27 53.

 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Dzierżawa lokalu na działalność gastronomiczną w Ekomarinie”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5 w dniu 15.03.2013 r. o godz. 13.00 .

 

2. Oferta powinna zawierać:
1) wskazanie oferowanej kwoty rocznego czynszu netto za cały przedmiot dzierżawy
nie niższej niż 48.000 zł oraz sposób jego zapłaty.
2) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami lokalowymi i wyposażeniem pomieszczeń będących przedmiotem dzierżawy oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
3) Koncepcję wykorzystania przedmiotu dzierżawy ze szczegółowym opisem charakteru lokalu, jego wystroju, proponowanego menu.

Preferowane będą oferty zawierające poniższe warunki:

- charakter żeglarski lokalu,

- menu uwzględniające dania kuchni polskiej, w tym 4 rodzaje zup i min. 3 potrawy z ryb słodkowodnych,

- godziny otwarcia lokalu, uwzględniające śniadanie.

Niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości. Nadto dzierżawcę będą obciążały opłaty z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, c.o. gaz).

 

Ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez dzierżawcę działalności, będą przez niego dokonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Umowa dzierżawy będzie podpisana w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia oferty, pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy zostanie podpisana po ustaleniu sposobu zabezpieczenia należności dzierżawcy względem wydzierżawiającego, związanych ze stosunkiem dzierżawy w wysokości 3 -miesięcznego czynszu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 %.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

 

Wydzierżawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z oferentem.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

 

Kontakt: Dariusz Klimaszewski tel.87 420 94 31

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem: www.bip.gizycko.pl 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS