strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 23 stycznia 2020   pogoda

Kalendarz imprez

Imprezy z dnia 30 kwietnia 2012

PORTRET MIASTA Międzynarodowy konkurs plastyczny 400 lat Giżycka

21 lutego 2012
dodał(a): UM Gosia
Termin od:2012-04-30
Termin do:2012-04-30
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku
Miejsce:Giżycko
Telefon:428 36 68, 500 168 110
E-mail:joannakempa@onet.eu
Www:www.gizycko.pl


GIŻYCKO 2012 - 400 LAT MIASTA
www.400.GIZYCKO.pl


Międzynarodowy konkurs plastyczny
z okazji 400–lecia Miasta Giżycka
„Portret miasta”


organizowany pod patronatem
Miasta Giżycka
Powiatu Giżyckiego


Zgłoszenia prac do 30 kwietnia
Uroczysta wystawa w czerwcu 2012

Giżycko miasto położone malowniczo w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich na północy Polski. W roku 2012 obchodzi 400 – lecie swojego powstania.  Z tej okazji zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do wyrażenia  poprzez sztukę swoich wyobrażeń,  odkryć, marzeń  w formie  obrazów inspirowanych krajobrazami Giżycka.


Mamy nadzieję, że w dobie absolutnych rządów reklamy telewizyjnej i gier komputerowych,    nie zagubi się dziecięca spontaniczność  zawarta  w twórczości artystycznej młodszego pokolenia, w opowieściach o naszym mieście , życiu, rzeczywistości, której nadadzą własną, niezwykłą formę. Inspiracją do działań mogą być fotografie historyczne i współczesne  Giżycka, teksty literackie, legendy, baśnie i opowieści, a przede wszystkim obserwacja życia i atmosfery miasta. Przedstawiane obrazy mogą  odzwierciedlać  rzeczywistość , lub też  refleksje dotyczące przyszłości  pewnych miejsc,  zdarzeń z historii,  czy  teraźniejszości miejskiej przestrzeni. Prace mogą przedstawiać architekturę, ciekawe miejsca, imprezy kulturalne i ważne wydarzenia z życia miasta.


Wierzymy, że prace młodych artystów będą widocznym świadectwem bogatej wyobraźni oraz niezwykłej wrażliwości plastycznej.  Wystawa pokonkursowa  przekona oglądających o ogromnym potencjale możliwości kreacji drzemiących w każdym dziecku.


Organizatorzy


REGULAMIN


I.      Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku przy współpracy: z Urzędem Miejskim w Giżycku, Powiatem Giżyckim.


II.      Cele:

● spopularyzowanie wśród dzieci i młodzieży działań plastycznych
● stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji osiągnięć rówieśników
● kształtowanie wrażliwości i wyobraźni
● prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży
●wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży historią, kulturą i krajobrazem Giżycka


III.      Uczestnicy:

·         uczniowie wszystkich typów szkół,
·         uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic i klubów,
·         uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych.


IV.      Tematyka konkursu:

Tematyka Konkursu winna koncentrować się wokół hasła " Portret miasta " rozumianego w aspekcie historycznego, aktualnego i przyszłego obrazu miasta. Prace powinny ukazywać pejzaż miasta dziś, w przeszłości lub wizję z przyszłości widzianą oczami młodego pokolenia.


V.      Warunki uczestnictwa:

1.    Wykonanie przez ucznia jednej  pracy  w dowolnie wybranej technice:
·         malarstwo (tempera, akwarela , kredki, pastel,   tusze kolorowe, collage, malarstwo na  tkaninie itp. )
·         rysunek i grafika (linoryt, drzeworyt, monotypia, techniki mieszane, do oceny przyjmowane będą wyłącznie oryginalne odbitki graficzne a nie ksero),
·         tkanina artystyczna (tkactwo, batik),
Wymiary prac : A3  górna granica prac malarskich 70 x 100 cm.
2.      Prac nie wolno rolować i składać.
3.    Opatrzenie prac kartą informacyjną zawierającą imię, nazwisko, wiek autora, adres, e-mail i telefon placówki rekomendującej pracę, imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem została wykonana;
4.    Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.


VI.      Terminy:

Prace należy przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku z dopiskiem konkurs bezpośrednio na adres organizatora:
Szkoła Podstawowa  nr 4 w Giżycku, ul 3 Maja 21, 11-500 Giżycko
1. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w czerwcu  2012 roku.
2.
Wyniki Konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.gizycko.pl
3
. O wynikach konkursu Laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.


VII.  Komisja oceniająca:

1.    W skład komisji powołanej przez organizatora będą wchodzić:
·   nauczyciele (instruktorzy) plastyki, artyści – plastycy,
·   czynni zawodowo członkowie stowarzyszeń artystów plastyków,  projektanci, architekci itp.
2.    Prace będą oceniane i nagradzane z zachowaniem następującego podziału na grupy wiekowe:
6 - 8 lat
9 – 10 lat
11  – 12 lat     
13 – 14 lat
Powyżej  15 lat


VIII.  Nagrody:

1.    Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrody i dyplomy.
2.    Przewiduje się udział autorów nagrodzonych prac i ich nauczycieli (instruktorów) w uroczystym otwarciu wystawy.


IX.      Uwagi końcowe:

1.    Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
2.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
3.    W sprawach organizacji i podsumowania Konkursu należy kontaktować się z komisarzem konkursu Joanną Kempa tel./fax 48 87 4283668 , 500 168 110   e-mail: joannakempa@onet.eu


International Art Competition
On the Occasion of 400 anniversary of Giżycko Town
“The picture of the city”


organized under the patronage of


Giżycko Town
Giżycko County


Giżycko a picturesque town located in Land of Great Mazurian Lakes in the North of Poland. In 2012 it celebrates 400 anniversary of its creation. On this occasion we would like to invite children and teenagers to express through art their ideas, discoveries and dreams in pictures inspired by landscapes of Giżycko.


We hope that in the era of absolute ruling of commercials and computer games, children's spontaneity will not be lost. We hope as well that children will shape  the spontaneity included in artistic activity of young generation, in stories about our town, in life and reality in their own, remarkable way. Historical and contemporary photos, literary texts, legends, fairy tales and stories with emphasis on observation of life and atmosphere of the town can be used as an inspiration for students' activity. Pictures presented may reflect reality as well as reflections concerning future of certain places, events from the history or present image of town's areas. The works may present architecture, interesting places, cultural events and other important events in  the town.


We believe that young artists' works will be a visible evidence of their rich imagination and excellent artistic sensitivity. After-competition exhibition is to convince visitors that every child has huge potential of creation possibilities.Competition regulations


I.                   Organizer


Primary School Number 4 in Giżycko in cooperation with Giżycko Town Council and Giżycko County.


II.                Objectives:
•  popularization of artistic activity among children and teenagers
•  creating possibilities for talented children and teenagers of common participation in arts in confrontation with peers' achievements  
•  shaping sensitivity and imagination
•  presentation of children and students' artistic possibilities
•  arousing interest in history, culture and landscape of Giżycko among children and teenagers


III.             Participants
•    students from all types of schools
•    participants of day-rooms, clubs and out-of-school education institutions
•    participants of after-school and after-lesson art classes


IV.             Competition theme


The theme of the competition should concentrate on the keyword “The picture of the city” in the aspect of historical, contemporary and future picture of the town. The works should present the landscape of the town today, in the future or a future vision perceived by young generation.


V.                Terms of participation
1. Students create one work in technique chosen by him/her:
•  painting (tempera, watercolours, crayons, pastels, colour drawing inks, collage, canvas painting ,etc.)
•  drawing and print (linocut, woodcut, monotyping, mixed techniques, only original prints, not xerox copies, will be assessed)
•  artistic cloth (weaving, batik)
Work's size: A3, upper limit of painting works – 70x100 cm
1.  The work must not be rolled or folded.
2.  The works should be labelled with an information card containing name, surname and age of an author, e-mail and telephone of an institution that recommends the work, name and surname of a teacher who supervised the work;
3.  Works created not with accordance with regulations or sent after deadline will not be taken under consideration.


VI. Time limits:
The works should be sent in in a packet that will ensure safe reaching its destination  before 30th April 2012 with a note saying “Competition” on the address of the organiser:
Szkoła Podstawowa Nr 4 Giżycko, ul. 3 Maja 21, 11-500 Giżycko
2.  Formal opening of the exhibition will take place in June 2012.
3.  The results of the Competition will be presented on webpage www.gizycko.pl
4.   The winners of the Competition will be informed in a separate letter.


VII.          Assessment commission:
1. The commission created by the organisers will consist of:
•   art teachers (instructors), artists
•   professionally active members of art associations, designers, architects, etc.
2.  The works will be assessed and prized with maintaining the following age division:
6-8 years
9-10 years      
11-12 years
13-14 years
over 15 years


VIII.       Prizes:
1. Prizes and diplomas are planned for the authors of works by the Competition Organisers.
2. It is planned for works' authors and their teachers (instructors) to take part in ceremonial opening of the exhibition.


IX.             Final Comments.
1. The works sent will become organisers possession.
2.  Organisers reserve the right to publish and reproduce competition works without paying royalties.
3. Concerning organisational matters and The Competition summary, the commissioner of the Competition – Joanna Kempa – should be contaced.


Joanna Kempa
tel./fax 48874283668,
mobile +48500168110
e-mail: joannakempa@onet.eu

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS