Powołanie komisji | Dotacje celowe 2024

Zarządzenie nr 1312/2024 
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków klubów sportowych 
na dotacje celowe w 2024 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40 t.j.), w związku z art. z § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXVI/3/2021 Rady Gminy Miejskiej w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 804/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r., zarządzam, co następuje:

 

 §1.

Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków klubów sportowych na dotacje celowe w 2024 r., w składzie:

  1. Cezary Piórkowski – Zastępca Burmistrza Miasta - Przewodniczący,
  2. Arkadiusz Połojański – Sekretarz Miasta,
  3. dr Robert Kempa – Przewodniczący Rady Miejskiej,
  4. Katarzyna Pomichowska – Biuro Promocji i Polityki Społecznej,
  5. Roman Chomicz – Kierownik Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych MOSiR. 

 

§2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta. 

 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/ - /

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

BIP: Zarządzenie nr 1312/2024 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków klubów sportowych na dotacje celowe w 2024 r.

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ KLUBOM SPORTOWYM W 2024 ROKU.

 

DOTACJE CELOWE NA SPORT 2024 | OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW

 

 

NGO