strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 23 kwietnia 2021   pogoda

Gospodarka

Pożyczki - Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Suwałki

Pożyczki na rozpoczęcie i rozwój
działalności gospodarczej
dla mikro i małych przedsiębiorstw

 

Kontakt:

 

w Suwałkach:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
16-400 Suwałki
ul Kościuszki 62
tel. 087 565 13 86
biuro@frp.pl, ib@frp.pl
www.frp.pl

 

 

w Augustowie:
Akademia Augustowska
16-300 Augustów
ul. Brzostowskiego 2
tel. 087 643 13 12
akademia@frp.pl
www.akademia.frp.pl

 

Warunki uzyskania pożyczki

z Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Oferowane w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczki udzielane są głównie na cele związane z uruchomieniem, prowadzeniem i rozwojem firmy i skierowane są do mikro i małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 04.173.1807 z późniejszymi zmianami).

 

Uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę są:
- mikro i mali przedsiębiorcy
- osoby bezrobotne
- inne osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

 

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie następujących rodzajów kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym:

  • zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjno - usługowo – handlowych i związanych z nimi gruntów,
  • wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz ręczne narzędzia pracy, w tymrównież zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • zakup materiałów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia tj.: oprogramowanie komputerowe, licencje, koncesje, zezwolenia, itp. w tym również franchising bezpośrednio związany z realizowanym przedsięwzięciem,
  • nabycie maszyn, urządzeń, narzędzi pracy i środków transportu w drodze umowy leasingu finansowego na okres nie dłuższy niż w umowie pożyczki pod warunkiem bezpośredniego ich związku z realizowanymprzedsięwzięciem.

- Maksymalna kwota pożyczki: 120.000 PLN
- Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy (5 lat)
- Prowizja: 0,5% - 1,5% (w zależności od okresu spłaty)
Inne opłaty: 122 zł brutto za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego
- Karencja w spłacie kapitału: do 6 miesięcy

 

Wymagany wkład własny: minimum 20 % kwoty pożyczki. Wkład ten może być poniesiony przez przedsiębiorcę w trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, jak również w okresie 3 miesięcy przed datą rejestracji wniosku o pożyczkę.

 

Zabezpieczenie:

weksel własny in blanco – obligatoryjnie oraz każda inna forma zabezpieczenia stosowana przez banki pośredniczymy w uzyskaniu poręczenia (do 70% kwoty pożyczki) z Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS