strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 30 września 2020   pogoda

Aktualności

Praca w Biurze Paszportowym w Giżycku

09 marca 2015
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalnyposzukuje kandydatów na stanowisko:
starszy inspektordo spraw obsługi klientaw 
Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

Miejsce wykonywania pracy:  Giżycko

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – Oddział Paszportów w Terenowym Punkcie Paszportowym w Giżycku budynek Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie informacji w sprawach paszportowych, sprawdzanie prawidłowości wypełnienia wniosku paszportowego i dołączonych załączników, pobranie odcisków linii papilarnych oraz ich elektroniczna rejestracja;
 • wystawianie paszportów tymczasowych, przekazywanie wniosków o paszport biometryczny do CPD MSW i bieżąca aktualizacja ewidencji paszportowej;
 • wydawanie wystawionych paszportów wyłącznie osobom uprawnionym i zapoznawanie ich z danymi zawartymi w mikroprocesorze dokumentu oraz potwierdzanie zgodności linii papilarnych w wystawionym dokumencie;
 • sprawdzanie i porównywanie danych z kwestionariusza osoby ubiegającej się o wydanie paszportu z danymi zawartymi w kartotece paszportowej zarówno elektronicznej, jak i papierowej w celu wyeliminowania wszelkich nieścisłości i rozbieżności.
Warunki pracy
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- budynek przystosowany do wjazdu dla osoby niepełnosprawnej, winda przystosowana dla osoby niepełnosprawnej. Toaleta nie przystosowana dla osoby niepełnosprawnej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
Pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • biegła obsługa komputera,
 • rzetelność i terminowość,
 • zorientowanie na osiąganie celów,
 • doskonalenie zawodowe,
 • komunikatywność.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • przeszkolenie informatyczne,
 • skuteczna komunikacja,
 • umiejętność współpracy,
 • pozytywne podejście do klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
Termin składania dokumentów: 19 marca 2015
 
Miejsce składania dokumentów:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
(pok. 122)
z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym
 

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS