strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
sobota, 26 września 2020   pogoda

Organizacje pozarządowe aktualności

Programu Wspierania Społecznej Aktywności Kulturalnej na Warmii i Mazurach

08 czerwca 2010
dodał(a): UM Ewelina

„ARCHIPELAG”

Centrum Edukacji I Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie rozpoczyna realizację trzyletniego programu wspierania społecznej aktywności kulturalnej na Warmii i Mazurach - „ARCHIPELAG”.

Zasadniczym elementem misji Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, jako instytucji samorządu wojewódzkiego, jest inspirowanie i wspieranie społecznej aktywności kulturalnej regionu. Szczególnie koncentrujemy się na wyrównywaniu szans w dostępie do kultury i czynnym w niej uczestnictwie, a zatem na działaniach powodujących wzrost aktywności społeczności lokalnych.

Specyficzne uwarunkowania historyczne i społeczne Warmii i Mazur, szczególnie te wynikające z wielokulturowości, post-emigracyjnej przeszłości, niskiego stopnia zurbanizowania i biedy powodują, że prowadzenie lokalnych inicjatyw kulturalnych wymaga szczególnej strategii. Jej diagnoza i założenia zostały wypracowane przez zespoły seminaryjne podczas konwersatorium „Dylematy i wyzwania edukacji kulturalnej”, które odbyło się w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w listopadzie 2009 r. Podczas seminarium stwierdziliśmy, iż:

• Działania podejmowane tak przez lokalne instytucje kultury, jak i stowarzyszenia kulturalne, są obecnie bardzo rozdrobnione. Brakuje inicjatyw sieciowych, opartych na współdziałaniu – w tym również z sektorem publicznym i samorządowym. Oznacza to, że ruch działa jedynie w skali lokalnej, a przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym są poza zasięgiem zdecydowanej większości instytucji i organizacji.

• Bardzo niewiele organizacji i instytucji prowadzi działania oparte na wieloletnich strategiach programowych, zakładających osiąganie konkretnych celów społecznych w dłuższym horyzoncie czasowym. Zdecydowana większość działań to przedsięwzięcia jednorazowe, takie jak przegląd, koncert, impreza okolicznościowa. Takie ograniczenie roli animatorów grozi postępującą instrumentalizacją sfery kultury i wykorzystywaniem jej do celów doraźnych. Wpływa to także na małą zdolność tych podmiotów do aplikowania o duże granty – m.in. z środków unijnych.

W odróżnieniu do funkcjonującej w regionie bardzo bogatej oferty szkoleń z zakresu zdobywania funduszy i zarządzania projektami, brak jest specjalistycznej, inspirującej oferty dla animatorów kultury pomagającej w tworzeniu długoterminowych strategii, znajdowaniu i opracowywaniu pomysłów konkretnych formy działań kulturalnych. Problemem jest również to, że ci „przeszkoleni” pozostawiani są później samym sobie - bardzo sporadycznie powstają wspólne, realizowane przez kilka organizacji programy.

DLA KOGO

Program „ARCHIPELAG” kierujemy do organizacji społecznych i instytucji kultury oraz grup nieformalnych nie posiadających osobowości prawnej, które prowadzą lub planują podjąć działania skierowane do społeczności wiejskich Warmii i Mazur oraz używają różnorodnych form sztuki i kultury w celu aktywizacji społecznej i kulturowej tych środowisk. Wyboru partnerów (nie więcej niż 12) dokonamy na podstawie oceny przedstawionych materiałów.


„ARCHIPELAG”

W JAKIM CELU

Celem Programu „ARCHIPELAG” jest wspólne wypracowanie modelowego projektu sieciowego, przeznaczonego do realizacji w społecznościach wiejskich Warmii i Mazur, w okresie trzech lat. Efektem naszej pracy będą wnioski, złożone przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Programu „Mecenat” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie tego projektu w 2011 roku i w latach następnych.

Organizacjom biorącym udział w Programie „ARCHIPELAG” Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych zapewni :

• pomoc w diagnozie i rozpoznaniu potencjału kulturotwórczego środowiska,

• doradztwo w procesie planowania działań oraz szkolenia specjalistyczne,

• opracowanie i wdrożenie systemu kooperacji,

• pomoc organizacyjną i finansową w realizacji działań.

• pomoc animatorów CEiIK w przygotowaniu przez organizacje partnerskie indywidualnych wniosków o dofinansowanie działań.

Ostateczny kształt projektu zostanie wspólnie określony podczas warsztatów. Jego realizacja uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny do projektu zapewnia Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów.

HARMONOGRAM:

1. VII – VIII 2010 – wybór organizacji partnerskich:

• wizyty animatorów CEiIK w organizacjach, indywidualne konsultowanie planowanej strategii,

• warsztaty dla liderów w poszczególnych organizacjach poświęcone metodom inwentaryzacji lokalnych zasobów kulturowych i diagnozie potrzeb środowisk lokalnych; w wyniku warsztatów poszczególne organizacje określą wstępne propozycje własnych działań w ramach sieci.

2. IX – X 2010 – dwa spotkania warsztatowe przedstawicieli wszystkich uczestniczących w programie organizacji

3. XI 2010 - opracowanie projektu wspólnych działań na 2011 rok oraz przygotowanie i przedstawienie wniosku aplikacyjnego

ZGŁOSZENIA

Partnerzy, zainteresowani udziałem w Programie „ARCHIPELAG”, proszeni są o przedstawienie krótkiego (nie więcej niż 1 strona) listu intencyjnego zawierającego:

• informacje o formie prawnej i statutowych celach działania organizacji (grupy nieformalne: opis i charakterystyka)

• informacje o dotychczasowych najważniejszych doświadczeniach,

• krótki opis potrzeb i potencjału środowiska, w którym zamierza się prowadzić działania.

List prosimy przesłać do dnia 13 czerwca pocztą, faksem lub e-mailem na adres: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych , 10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1, e-mail: ceik@ceik.eu , tel/fax : +895131744 (46).

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS