strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
środa, 30 września 2020   pogoda

Aktualności

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przy ul. Kolejowej

07 października 2011
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  MIASTA  GIŻYCKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy usługowej przy ul.Kolejowej w Giżycku.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, z późn.zm.) oraz art.39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, z późn.zm.) z a w i a d a m i a m  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul.Kolejowej w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 października 2011r. do 7 listopada 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 121, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 października 2011r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku o godz.15.30.

 

Zgodnie z art. 18 pkt.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi mogą być wnoszone:

-     w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

-     za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@gizycko.pl opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

-     w formie ustnej, zgłoszonej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miejskim,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2011r.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

 

 

PROJEKT PLANU ORAZ ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DOSTĘPNY JEST W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ zobacz...

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS