strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

29 września 2009
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

PROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Kolejowej w Giżycku

 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA  MIASTA  GIŻYCKA

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, z późn.zm.) oraz art.46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, z późn.zm.) w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  z a w i a d a m i a m   o podjęciu przez Radę Miejską w Giżycku w dniu 4 września 2008r. Uchwały nr XXIII/50/08 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Kolejowej w Giżycku.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/wymienionego projektu planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14, w godz. od 7.30 do 15.30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2009r. Wniosek do projektu planu powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Olsztyńskiej, kanale Giżyckim, ul. Unii Europejskiej, 1 Maja, 3 Maja i Sikorskiego w Giżycku

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  MIASTA  GIŻYCKA

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, z późn.zm.) oraz art.46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, z późn.zm.) w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  z a w i a d a m i a m   o podjęciu przez Radę Miejską w Giżycku w dniu 4 września 2008r. Uchwały nr XXIII/47/08 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Olsztyńskiej, kanale Giżyckim, ul. Unii Europejskiej, 1 Maja, 3 Maja i Sikorskiego w Giżycku.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/wymienionego projektu planu miejscowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14, w godz. od 7.30 do 15.30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2009r. Wniosek do projektu planu powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

 

 

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego

między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, z późn.zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Nr XLV/84/06  z dnia 29 września 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.10.2009r. do 9.11.2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pokój nr 121, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.10.2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku o godz.15.30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi mogą być wnoszone:

-     w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

-     za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: architekt@gizycko.pl

-     w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miejskim,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 listopada 2009r.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS