strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
wtorek, 20 października 2020   pogoda

Sport

Regulaminy korzystania z obiektów i urządzeń miejskich

UCHWAŁA Nr XXVI/90/08
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 4 grudnia 2008r.
 
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt  4, art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala  co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się następujące  regulaminy korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Gminy Miejskiej Giżycko:

 1. Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Giżycku przy ul. Moniuszki 5, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Regulamin korzystania z Sali Sportowej przy ul. 3 Maja 21, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały
 3. Regulamin korzystania z Sali Sportowej przy ul. Dąbrowskiego 14,  stanowiący załącznik nr 3 do uchwały
 4. Regulamin korzystania z Kąpieliska Miejskiego, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały
 5. Regulamin korzystania z Skate Parku, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały
 6. Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych na  Plaży Miejskiej,  stanowiący załącznik nr 6 do uchwały
 7. Regulamin korzystania z boisk „ Orlik 2012” przy ul. Wodociągowej, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

Załącznik Nr  1 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskie  w Giżycku  z dnia 4 grudnia 2008r.

 

Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Giżycku przy ul. Moniuszki 5

 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego w Giżycku przy ulicy Moniuszki 5.

2. Zarządcą Stadionu Miejskiego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5.

3. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych oraz innych imprez.

4. Stadion jest czynny codziennie od 8.00 do 20.00 w dni powszednie.  W soboty  i niedziele oraz święta stadion udostępniony jest  jedynie na czas trwania zawodów.

5. Osoby przebywające na terenie Stadionu muszą stosować się do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracownika MOSiR, służb porządkowych i osób upoważnionych przez właściciela lub użytkownika.

6. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody zarządcy.

7. Ze Stadionu mogą korzystać grupy zorganizowane zgodnie z harmonogramem i w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

8. Korzystanie z urządzeń sportowych Stadionu Miejskiego przez inne grupy lub osoby indywidualne odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem i jest możliwe za zgodą pracownika MOSiR lub innych upoważnionych osób. Osoby korzystają z obiektu  i urządzeń na własną odpowiedzialność. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające  z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.

9. W celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku na stadionie, wyznacza się dla zorganizowanych grup kibiców sektor, w którym podczas przebiegu imprez sportowych, a  zwłaszcza  meczów piłki nożnej, zobowiązani są na wniosek organizatora w tym sektorze przebywać

10. Za bezpieczeństwo i porządek w obiekcie odpowiada organizator imprezy,do którego obowiązków należy w szczególności:

1)      respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie  porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,

2)      niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych  lub pod działaniem innego środka, a także osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione w pkt. 11.1,

3)      niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,

4)      zapewnienie drożności wejść na stadion oraz dróg na terenie Stadionu, w szczególności dróg ewakuacyjnych,

5)      ustalenie z przedstawicielem MOSiR, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

11. Zabrania się na terenie Stadionu:

1)      wnoszenia materiałów pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych, szkodliwych środków chemicznych, alkoholu i środków odurzających, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników zgromadzenia,

2)      przechodzenie przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych bądź też tarasowanie przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych uniemożliwiając swobodne poruszanie się zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służbę ochrony i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,

3)      zaśmiecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu Stadionu i jego obrzeży,

4)      zakłócania  porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań,

5)       spożywania alkoholu i środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,

6)      niszczenia ławek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń oraz drzew, krzewów, trawy na terenie Stadionu i jego obrzeżach,

7)      wzniecania ognia, rozsiewania i rozlewania chemicznych środków szkodliwych dla przyrody i zdrowia ludzkiego, używania rac i innych materiałów pirotechnicznych,

8)      załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

9)      przebywania na terenie Stadionu po jego zamknięciu,

10)  przebywania na płycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy imprezy i obsługa Stadionu,

11)  wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia obsługi Stadionu,

12)  wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów  jako przewodników i służb porządkowych, Policji) i innych zwierząt, z wyjątkiem organizowanych wystaw tych zwierząt,

13)  palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

14)  używania wulgarnych lub obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,

15)  przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,

16)  umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez zgody zarządcy,

17)  prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych.

12.  Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych   w ustawie  o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 


Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008r.

 

Regulamin korzystania z Sali Sportowej MOSiR przy ul 3 Maja 21
 

1. Zarządcą sali jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul.Moniuszki 5.

2. Sala otwarta jest codziennie w dni powszednie w godz. 7.30-22.00, z tym  że w godz. 7.30-15.00 przeznaczona jest na zajęcia lekcyjne Szkoły Podstawowej Nr 4.

3. W dni powszednie, w godz.1600-22.00  oraz w soboty i w niedziele - obiekt pozostaje w dyspozycji MOSiR.

4. W czasie zajęć lekcyjnych organizowanych przez szkołę trybuny są zamknięte.

5. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć – nauczyciele WF i trenerzy mają obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzeń, z których będą korzystać.

6. Nauczyciele i trenerzy opiekujący się młodzieżą odpowiadają za:

- bezpieczeństwo podopiecznych w trakcie zajęć

- porządek i czystość w pomieszczeniach , z których korzystają

7. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek dbać o porządek i bezpieczeństwo uczniów  w trakcie przerw.

8. O wszelkich nieszczęśliwych wypadkach prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformować dyrektora MOSiR a w przypadku zajęć lekcyjnych również dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 4.

9. Po godz. 1500 przebywanie dzieci i młodzieży na terenie obiektu i korzystanie z jego urządzeń jest dozwolone tylko w obecności trenera lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

10. Wszyscy użytkownicy sali zobowiązani są do zmiany obuwia na sportowe. Dyrektor MOSiR w wyjątkowych przypadkach może zezwolić na przebywanie w sali, w obuwiu innym niż sportowe.

11. Zawodnicy uprawiający gry zespołowe zobowiązani są do zmiany obuwia na halowe.

12. Wszyscy uczestnicy imprez sportowych zobowiązani są do zachowania czystości   w obiekcie.

13. W obuwiu wejściowym można przebywać tylko na holach, klatce schodowej, widowni i w pomieszczeniach sanitarnych.

14. Zawodnicy i opiekunowie grup przebierają się w szatniach.

15. W trakcie imprez udostępnia się kibicom widownię.

16. Zabrania się:

-          palenia papierosów na terenie obiektu,

-          wnoszenia i spożywania alkoholu,

-          wprowadzania do sali : zwierząt, rowerów i innych pojazdów,

-          wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych,

-          wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających

-          malowania graffiti na ścianach, klejenia plakatów itp.

17. W przypadku zauważenia szkody materialnej, prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracownika MOSiR.

18. W przypadku organizacji imprezy przez podmioty z zewnątrz, MOSiR pobiera kaucję na poczet ewentualnych szkód, którą to może odebrać po imprezie w przypadku  nie stwierdzenia zniszczeń.

19. W trakcie zawodów na parkiecie mogą przebywać wyłącznie:

-          zawodnicy , ich trenerzy i kierownicy drużyn

-          obsługa medyczna

-          sędziowie

20. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane w czasie zajęć treningowych lub zawodów.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008r.

 

Regulamin korzystania z Sali Sportowej MOSiR przy ul. Dąbrowskiego14
 

1. Zarządcą Sali jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5.

2. W dni powszednie, w godz.8.00-15.00 - obiekt służy do prowadzenia zajęć z młodzieżą szkolną.

3. W dni powszednie, w godz.16.00-22.00 oraz w soboty i w niedziele - obiekt służy do prowadzenia zajęć organizowanych przez MOSiR.

4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć – nauczyciele WF i trenerzy mają obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzeń, z których będą korzystać.

5. Nauczyciele i trenerzy opiekujący się młodzieżą odpowiadają za:

-          bezpieczeństwo podopiecznych w trakcie zajęć

-          porządek i czystość w pomieszczeniach, z których korzystają

6. Nauczyciel dyżurujący ma obowiązek dbać o porządek i bezpieczeństwo uczniów w trakcie przerw.

7. O wszelkich nieszczęśliwych wypadkach prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformować dyrektora MOSiR a w przypadku zajęć lekcyjnych również dyrektora szkoły, z której to miały zajęcia dzieci.

8. Przebywanie dzieci i młodzieży na terenie obiektu i korzystanie z jego urządzeń jest dozwolone tylko   w obecności trenera lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

9. Wszyscy użytkownicy sali: uczniowie, nauczyciele, trenerzy i działacze sportowi prowadzący zajęcia, sprawujący opiekę nad młodzieżą zobowiązani są do zmiany obuwia na sportowe.

10. Zawodnicy uprawiający gry zespołowe zobowiązani są do zmiany obuwia na halowe.

11. Wszystkich uczestników imprez sportowych zobowiązuje się do zachowania czystości  w obiekcie.

12. W obuwiu wejściowym można przebywać tylko na holach i w pomieszczeniach sanitarnych. Dyrektor MOSiR w wyjątkowych przypadkach może zezwolić na wejście do sali,  w obuwiu innym niż sportowe.

13. Zawodnicy i opiekunowie grup przebierają się w szatniach.

14. Zabrania się:

-          palenia papierosów na terenie obiektu,

-          wnoszenia i spożywania alkoholu,

-          wprowadzania do sali : zwierząt, rowerów, motorowerów

-          wnoszenia petard, rac, materiałów pirotechnicznych

-          wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

-          malowania graffiti na ścianach, bez zgody dyrektora MOSiR wieszania i klejenia plakatów

15. W przypadku zauważenia szkody materialnej, prowadzący zajęcia ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia pracownika MOSiR.

16. W przypadku organizacji imprezy przez podmioty z zewnątrz, MOSiR pobiera kaucję na poczet ewentualnych szkód , którą to może odebrać po imprezie w przypadku nie stwierdzenia zniszczeń.

17. W trakcie zawodów na parkiecie mogą przebywać wyłącznie:

-          zawodnicy, ich trenerzy i kierownicy drużyn

-          obsługa medyczna

-          sędziowie

18. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane w czasie zajęć treningowych lub zawodów.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 


Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008r.

 

Regulamin korzystania z Kąpieliska Miejskiego

 

1. Kąpielisko prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5.

2. Strefa Kąpieliska na Plaży Miejskiej jest oznaczona tablicami.

3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Kąpieliska.

4. Kąpielisko jest otwarte i strzeżone w okresie wakacji szkolnych od godz. 9.00  do godz. 19.00.

5. MOSiR nie odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących się w innych terminach i godzinach niż określone w pkt  4.

6. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym, z emblematami służb ratownictwa wodnego i czapką ratownika.

7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Kąpieliska zobowiązane są stosować się do poleceń ratowników i pozostałych służb ratowniczych.

8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać i kąpać się tylko pod opieką osób pełnoletnich.

9. Na terenie Kąpieliska zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

10. Zabrania się kąpieli osobom będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.

11. Za przedmioty na terenie Kąpieliska MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

12. Leżakowanie jest dozwolone na terenie całego Kąpieliska za wyjątkiem pomostu na jeziorze Niegocin.

13. Grupy zorganizowane (powyżej 15 osób kąpiących się) - mogą wejść do wody tylko po uzyskaniu zgody ratownika.

14. Osobom znajdującym się na terenie Kąpieliska nie wolno:

- przekraczać granicy oznakowanej białymi pławami (bojkami) jeżeli nie umieją   pływać,

- wchodzić do wody w czasie gdy jest wywieszona czerwona flaga,

- niszczyć urządzeń, znaków , tablic i pomostów, w tym wjeżdżać pojazdami mechanicznym na plażę piaszczystą i trawiastą,

- popychać i wrzucać inne osoby do wody,

- skakać do wody z wieży ratowniczej,

- zaśmiecać teren Kąpieliska.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha


 

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008r.

 

Regulamin korzystania ze Skate Parku

 

1. Zarządcą Skate Parku jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5.

2. Skate Park znajduje się na terenie plaży miejskiej w Giżycku i stanowi wydzielony, ogrodzony i utwardzony teren, na którym zlokalizowane są urządzenia zabawowe.

3. Urządzenia Skate Parku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na rolkach i deskorolkach.

4. Skate Park otwarty jest codziennie od godz. 600 - do godz. 2200.

5. Każda osoba korzystająca z w/w urządzeń, ma obowiązek  przez cały czas pobytu   na terenie Skate Parku, być w kasku ochronnym i używać kompletu ochraniaczy.

6. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadów użytkowników Skate Parku.

7. Na terenie Skate Parku zakazuje się:

-          niszczenia urządzeń Skate Parku,

-          wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,

-          rozpalania ognia,

-          jazdy na rowerach,

-          wprowadzania zwierząt,

-          spożywania napojów alkoholowych,

-          przebywania osób będących pod wpływem środków odurzających i  narkotyków,

-          postępowania zagrażającego innym użytkownikom,

-          samowolnego dostawiania urządzeń,

-          zaśmiecania terenu.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2008r.

 

Regulamin korzystania z terenów rekreacyjnych na Plaży Miejskiej

       

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o terenie rekreacyjnym na Plaży Miejskiej to należy przez to rozumieć teren ograniczony:

-          od strony południowej - linią brzegową jeziora Niegocin,

-          od strony zachodniej - słupkami zaporowymi ustawionymi od torów kolejowych wzdłuż alei do budynku Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych wzdłuż ogrodzenia do jeziora Niegocin,

-          od strony północnej - torami kolejowymi,

-          od strony wschodniej - od sali sportowej wzdłuż słupków zaporowych do jeziora Niegocin.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Plaży Miejskiej.

3. Zakazuje się wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych na teren Plaży od godz. 8.00 do godz. 20.00.

4. Na terenie Plaży Miejskiej obowiązuje zakaz  picia alkoholu poza obiektami i miejscami do tego przeznaczonymi.

5. Odpadki i śmieci mogą być wyrzucane tylko do koszy ustawionych na terenie Plaży.

6. Zabrania się  wprowadzania psów bez smyczy na teren plaży.

7. Osoby wprowadzające zwierzęta na plażę mają obowiązek natychmiastowego sprzątnięcia ich odchodów.

8. Po wszystkich alejkach spacerowych można się poruszać pieszo bądź pojazdami napędzanymi siłą ludzkich mięśni.

9. Dopuszcza się poruszanie po alejce spacerowej od Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych do przejścia kolejowego oraz po Plaży Miejskiej pojazdów policji, karetki pogotowia, straży pożarnej i  miejskiej, PWiK, ZUK  oraz  służb ratownictwa wodnego.

10. W przypadku organizacji dużych imprez rekreacyjno-kulturalnych jednorazową, pisemną  zgodę na wjazd może wydać dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5.

11. Wszyscy dzierżawcy punktów gastronomicznych mają obowiązek w obrębie swych stanowisk ustawić kosze na śmieci i mieć podpisaną umowę na ich wywóz.

12. Zabrania się umieszczania reklam bez zgody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5. 

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżyck z dnia 4 grudnia 2008r.

 
Regulamin Korzystania z boisk „Orlik 2012”

 

1. Boiska są czynne w następujących terminach:

a)      planowe zajęcia szkolne dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Giżycku w okresie roku szkolnego poniedziałek - piątek godz. 8.00 – 17.00

b)      boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

·         poniedziałek - piątek godz. 17.00 – 22.00

·         sobota godz. 10.00 – 22.00

·         niedziela godz. 10.00 – 22.00.

2. W miesiącach: lipcu i sierpniu oraz w trakcie trwania ferii, obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

5. Instruktor sportu może zażądać okazania dokumentu tożsamości.

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

9. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)      używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców

b)      wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

c)      niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska

d)     wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe

e)      palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy

f)       zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych

g)      przeszkadzania w zajęciach lub grze

h)      zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

i)        wprowadzania zwierząt

j)        korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

12. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

· nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju

· zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

· nakazać opuszczenie terenu boisk.

13. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 


 

Uchwała nr XXXIV/71/09
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 października 2009r.
 
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt  4, art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala  co następuje:

 

§ 1

Ustala się regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko – „Orlik 2012” przy ul. Królowej Jadwigi w Giżycku.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXIV/71/09 

Rady Miejskiej  w Giżycku

z dnia  22 października 2009r.

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH
MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przy ul. Królowej Jadwigi
w Giżycku

 

1. Boiska są czynne w następujących terminach:

a)      planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku w okresie roku szkolnego poniedziałek - piątek godz. 8.00 – 17.00

b)      boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

·         poniedziałek - piątek godz. 17.00 – 22.00

·         sobota godz. 10.00 – 22.00

·         niedziela godz. 10.00 – 22.00.

2. W miesiącach: lipcu i sierpniu oraz w trakcie trwania ferii szkolnych, boiska są czynne codziennie w godz. 8.00-22.00.

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.

4. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

7. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

8. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego    i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 10 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie  z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)      używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców

b)      wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

c)      niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska

d)     wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe

e)      palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy

f)       zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych

g)      przeszkadzania w zajęciach lub grze

h)      zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

i)        wprowadzania zwierząt

j)        korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

11. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

·         nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju

·         zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

·         nakazać opuszczenie terenu boisk.

12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 


 

UCHWAŁA Nr XLIV/68/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 9 września 2010r.
 
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko.

 

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt  4, art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy ul. Michała Kajki w Giżycku.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

 

Załącznik do uchwały nr XLIV/68/10 z dnia 9 września 2010r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
w Giżycku przy ul. Michała Kajki

 

1. Boisko jest czynne codziennie w godz. 8.00-22.00.

2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku może zabronić korzystania z obiektu.

3. Chęć skorzystania z  boiska do piłki siatkowej należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w siedzibie MOSiR w Giżycku przy ul. Moniuszki 5.

4.  Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a)    używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców

b)   wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego  z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

c)      niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska

d)     wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe

e)      palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy

f)       zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych

g)      przeszkadzania w zajęciach lub grze

h)      zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

i)        wprowadzania zwierząt

7.      Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boiska podejmuje przedstawiciel MOSiR, który w szczególności od sytuacji może:

 • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
 • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
 • nakazać opuszczenie terenu boisk.
 • umożliwić rezerwację i przygotowanie boiska do danej dyscypliny sportowej.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS