strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 28 lutego 2021   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2014

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI. CENTRUM EDUKACYJNE AQUAMAZURY

12.03.2014

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

CENTRUM NAUKOWO - EDUKACYJNE „AQUAMAZURY”

 

Szanowni Państwo, zakończyły się konsultacje społeczne na temat strategii dla obszaru Wielkich Jezior Mazurskich do 2020 roku. W dokumencie tym – wspólnie z innymi samorządami Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - zawarliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć, które chcę Państwu przybliżyć. Jednym z nich jest stworzenie infrastruktury popularyzującej naukę, prowadzącej działania z zakresu ekoedukacji oraz realizującej działania badawcze wspierające regionalne specjalizacje, którymi są ekonomia wody i żywność wysokiej jakości. W ramach przedsięwzięcia planujemy utworzenie Mazurskiego Centrum Nauk o Środowisku w Rezerwacie Łuknajno, funkcjonującego w ramach istniejącej stacji badawczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Naukowo - Edukacyjnego „AquaMazury” w Giżycku. Nasze Centrum byłoby zarządzane przez samorząd Miasta Giżycka wraz z partnerami: Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie z Zakładem Rybactwa Jeziorowego w Giżycku i Zakładem Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach koło Giżycka oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Działalność placówki „AquaMazury” związana będzie z funkcjami ośrodka naukowo-badawczego, który będzie wykorzystywał prowadzone działania badawcze do odtwarzania wraz z rybackimi użytkownikami jezior różnorodności i ilości ichtiofauny lokalnych zbiorników wodnych, nowoczesnego ośrodka promującego dziedzictwo naturalne regionu, ogólnopolskiego ośrodka edukacyjnego dla szerokiej grupy beneficjentów. Ważnym elementem Centrum będzie część wystawiennicza, w której zostanie zaprezentowane środowisko naturalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich we wszelkich aspektach: od zobrazowania kształtowania się krajobrazu w pradziejach do przedstawienia obecnie występującej flory i fauny. Szczególną atrakcją tej części będą akwaria, w których w ścisłej współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego zostanie zaprezentowane środowisko naturalne jezior mazurskich. W celu jak najbardziej realistycznego odwzorowania warunków naturalnych niektóre akwaria będą sprawiać wrażenie łączenia się z Jeziorem Niegocin, tak by można było zapoznać się z ekosystemami dna jezior. Sądzę, że powstanie takiego Centrum w Giżycku zwiększy atrakcyjność i możliwości rozwoju naszego miasta. Więcej o tym przedsięwzięciu możecie Państwo dowiedzieć się zaglądając do dokumentu strategii, który dostępny jest na naszej stronie internetowej gizycko.pl.

 

Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy nabór  do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. Od tego roku obowiązują nowe zasady rekrutacji. Do pierwszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły przyjmuje się „z urzędu” na podstawie zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, którzy chcą, by dziecko kontynuowało edukację w danym przedszkolu (szkole) na rok szkolny 2014/2015 składają tylko deklarację. W przypadku rekrutacji na wolne miejsca do przedszkoli czy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pierwszeństwo mają dzieci mieszkające w Giżycku, które spełniają kryteria ustawowe (wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą).  Jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, to w drugiej kolejności będą brane pod uwagę kryteria lokalne uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z burmistrzem. Natomiast kandydaci do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum mieszkający poza obwodem, będą przyjmowani do tych szkół w miarę posiadanych miejsc na podstawie wniosku rodziców czy prawnych opiekunów. Uczniowie zamieszkali w obwodzie danej szkoły mają pierwszeństwo i są przyjmowani do pierwszej klasy na podstawie zgłoszenia do dyrektora szkoły obwodowej. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz niezbędne druki dostępne są w szkołach i przedszkolach oraz na ich stronach internetowych.

 

Dziękuję Zarządowi Nauczycielskiego Koła Emerytów i Rencistów w Giżycku za zaproszenie na spotkanie okazji święta Pań i Panów. Dziękuję także Panu Ryszardowi Kałamarzowi, prezesowi IKS Integracja-Conan Integracyjny Klub Podnoszenia Ciężarów w Giżycku za organizację II Turnieju Bocci o Puchar Burmistrza Giżycka. Szczególne podziękowania składam wszystkim giżycczankom, które skorzystały z mojego zaproszenia na spotkanie przy kawie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

 

Drodzy Mieszkańcy, mija termin zapłaty podatku od nieruchomości. Przypominam, że pierwszą ratę podatku należy opłacić do 15 marca  na konto Urzędu lub bezpośrednio w kasie Urzędu. Kasa czynna jest w godz. 9.00 – 14.00. Natomiast osoby opłacające podatek z tytułu użytkowania wieczystego zobowiązane są do wniesienia opłaty bez dodatkowego wezwania w terminie do 31 marca.

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenia na wszelkie uroczystości, spotkania i imprezy, które odbyły się w mijającym tygodniu w naszym mieście.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS