strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
piątek, 27 listopada 2020   pogoda

Aktualności

Rewitalizacja - co to jest

04 lutego 2008
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Prace nad ZINTEGROWANYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA GIŻYCKA

 

Władze miasta wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Giżycku rozpoczęły prace nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycka na lata 2008 – 2013”. Jego opracowaniem będzie zajmowała się firma Haskel Sp. z o.o. z Poznania.

 

Rewitalizacja oznacza działania podejmowane na terenach miast, zwłaszcza w starych dzielnicach, zdegradowanych pod względem przestrzennym, społecznym, gospodarczym, estetycznym, infrastrukturalnym, komunikacyjnym, funkcjonalnym. Dąży do wyprowadzenia terenów miejskich, na których zaszły niepożądane, destrukcyjne procesy, ze stanu kryzysowego. Prowadzi do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty, rozumianej jako zapewnienie bezpieczeństwa, godziwych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej, warunków kształcenia, poprawy środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz odbudowy więzi społecznych.

 

Dobrze przeprowadzony proces rewitalizacji powinien spełniać następujące cele:

• Ożywienie społeczno – gospodarcze.

• Uzyskanie ładu przestrzennego.

• Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości.

• Zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru.

• Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców.

• Zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych.

• Partycypacja społeczna a więc włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego.

• Wsparcie konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych.

• Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych.

• Wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji.

• Wzrost liczby turystów odwiedzających dzielnice w obszarze oddziaływania projektu.

• Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta.

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem długookresowym. Obejmuje działania w zakresie infrastruktury, pomocy społecznej, gospodarki lokalnej, bezpieczeństwa i edukacji. Bazuje na współudziale finansowym samorządu terytorialnego, mieszkańców, właścicieli nieruchomości i środkach zewnętrznych. Najważniejszym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest polepszenie warunków życia ludzi zamieszkujących rewitalizowany obszar.

 

Tereny wybrane do rewitalizacji powinny charakteryzować się przynajmniej jednym z poniższych kryteriów:

• wysokim bezrobociem,

• nasiloną przestępczością,

• wysokim poziomem ubóstwa oraz trudnymi warunkami mieszkaniowymi,

• niskim poziomem przedsiębiorczości mieszkańców,

• degradacją technicznej infrastruktury i budynków,

• niskim poziomem wykształcenia mieszkańców,

• szczególnym zanieczyszczeniem środowiska.

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów w zakresie rewitalizacji.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, który finansowany jest właśnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidziane są środki finansowe na rozwiązywanie problemów degradacji miast związanych z niszczeniem majątku o wartości kulturowej, zabytków, utratą bazy ekonomicznej w postaci zakładów przemysłowych, niskim poziomem przedsiębiorczości, wysokim poziomem bezrobocia czy niewykorzystanym potencjałem turystycznym.

 

O środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz gmin będą mogły ubiegać się różne instytucje i podmioty m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, publiczne szkoły wyższe, stowarzyszenia, kościoły, organizacje pozarządowe niedziałające dla zysku. Jednak każdy projekt, aby móc ubiegać się o wsparcie musi wynikać z Lokalnego Programu Rewitalizacji, tzn. musi zostać wpisany do takiego programu rewitalizacji, a jego realizacja musi być określona w czasie i uzasadniona zgodnie z wyznaczonymi w RPO Warmia i Mazury kryteriami.

 

Bardzo ważnym elementem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji są konsultacje przeprowadzane ze społeczeństwem zamieszkującym obszar, dla którego powstaje program. Obywatele i partnerzy społeczni powinni w sposób aktywny uczestniczyć w procesie wyboru obszarów kryzysowych i docelowo być głównymi beneficjentami możliwości i korzyści płynących z realizacji projektów w ramach rewitalizacji. Tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji wymaga, więc konstruktywnej współpracy i dialogu między społeczeństwem a samorządem oraz ekspertami. Z tego właśnie powodu już niedługo na tej stronie znajdziecie Państwo ankietę, która umożliwi Wam partycypację w pracach zespołu ds. rewitalizacji. Każda wypełniona i odesłana ankieta będzie przedmiotem wnikliwej oceny.

 

Zapraszamy do współpracy

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS