strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 19 kwietnia 2021   pogoda

Aktualności

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

04 listopada 2016
dodał(a): UM Dawid Klukiewicz

DRODZY MIESZKAŃCY!

 

Przedstawiamy Państwu projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Wszelkie wnioski i uwagi prosimy przesyłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku (decyduje data wpływu) lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 7), bądź na adres e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl w terminie do 14 listopada 2016 roku.

Prace nad przygotowaniem Programu wykonuje Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku.


Zachęcamy również do zapoznania się z Zarządzeniem nr 295/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 listopada 2016 r.dotyczącym wprowadzenia regulaminu pracy oraz zasad powoływania komisji konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych i zawierającym wzór „Formularza zgłoszeniowego”, za pomocą którego organizacje pozarządowe będą mogły zgłosić swoich kandydatów do prac w komisjach.

Prosimy o zapoznanie się z zapisami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań , które weszło w życie 3 września 2016 r.


Najważniejsze zmiany:

–  opracowano odrębny wzór oferty, umowy i sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16 a,

– zrezygnowano z konieczności podawania niektórych danych dotyczących np. daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarczej,

– wprowadzono możliwość oszacowania przez oferenta w kosztorysie zadania wartości wkładu rzeczowego w zakresie w jakim będzie on wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego,

– wprowadzono szereg zmian o charakterze porządkowym wpływających na jasność i czytelność wzorów.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS