strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
czwartek, 4 czerwca 2020   pogoda

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej 9 listopada 2010

02 listopada 2010
dodał(a): UM Małgorzata Kulas-Szyrmer

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Giżycku

odbędzie się w dniu 

9 listopada (worek) 2010 r. o godz. 9.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku

przy al. 1 Maja 14

 

 
Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka PROJEKT NR 1.
  4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/
Marian Lemecha

 

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej

 

PROJEKT NR 1 

Uchwała  nr
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia  … listopada 2010 r.

 

w sprawie zmian do Statutu Miasta Giżycka

Na podstawie art. 3 ust.1 oraz art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.)

Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003 r. zmienionej uchwałą Nr VIII/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r., zmienionej uchwałą Nr XXXI/53/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r., zmienionej uchwałą Nr VI/23/07 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie Statutu Miasta Giżycka ( Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 52, poz. 734 z 22 kwietnia 2003 r. zm. Nr 81, poz. 1164 z 11 czerwca 2003 r. zm. Nr 63, poz. 917 z 25 maja 2005 r. zm. Nr. 52, poz. 827 z 17 kwietnia 2007r.)

wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w § 9:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

            „1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1.      Rewizyjną,
2.      Ekonomiczną,
3.      Spraw Społecznych.”

 

2)      w § 17:

1.      ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczący zwołuje sesje Rady w trybie zwyczajnym najpóźniej na 14 dni przed jej terminem i powiadamia o tym radnych za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał oraz innymi materiałami sesyjnymi.”

2.      ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdaniu z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 21 dni przed sesją”.

 

3) w § 38:

     1. dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

     „4. Projekt uchwały, który nie uzyskał akceptacji Rady i nie został uchwalony w drodze głosowania, może być poddany kolejnemu głosowaniu po upływie 60 dni.”

 

4) w § 55:

     1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

     „1. Rada powołuje komisje stałe wybierając ich skład osobowy i ustalając przedmiot działania.”

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

                                                               

Uzasadnienie

Doświadczenia z dotychczasowej pracy Rady wskazują na szereg problemów, które należałoby usprawnić w przyszłości.

 

1. Radni muszą mieć czas na analizę materiałów sesyjnych, dotarcia do materiałów źródłowych, konsultację społeczną. Dotychczasowa praktyka dostarczania projektów uchwał na kilka dni przed sesją (a jeszcze mniej przed posiedzeniem Komisji) jest zła i należy to zmienić.

Stąd proponuje się aby Radny otrzymywał materiały na sesję zwyczajną 14 dni przed terminem sesji, a  materiały budżetowe na 21 dni przed sesją. 

 

2. Należy „przystopować” głosowania „aż do skutku”, które w obecnym stanie prawnym można było przeprowadzać w dowolnym czasie i dowolną ilość razy (np. zwołując kolejne sesje nadzwyczajne w tej samej sprawie). Wprowadzenie terminu, jaki musi upłynąć aby ponownie głosować ten sam projekt, uporządkuje stan prawny w tym zakresie.

 

3. Praktyka wykazała, że nie ma potrzeby rozdrabniać pracy Rady w wielu komisjach często dublujących tematykę. W naszych warunkach wystarczą 3 komisje, które dają możliwość pracy wszystkim radnym w jednej z nich i rozpatrywania wszystkich istotnych problemów miasta. Chętni mogą uczestniczyć w posiedzeniach każdej komisji. Nie ma też potrzeby, aby w statucie literalnie określać, czym ma się dana komisja zajmować. Ustali to Rada przy jej powołaniu i wyborze składu osobowego. Proponowana zmiana nie wyklucza możliwości powołania innych komisji stałych lub doraźnych, ale wynikać to będzie z potrzeb a nie z obowiązku prawnego.

(Dla przykładu Statut Rady Miejskiej w Gdyni w § 23 brzmi:” Rada Miasta powołuje Komisję Budżetową i Rewizyjną, oraz inne w zależności od potrzeb, wybierając ich skład osobowy i ustalając przedmiot działania.”)     

 

4. Dokonanie tych zmian jest o wiele łatwiejsze dla radnych obecnych kadencji (bogatych w doświadczenie) i zasadne, z myślą o lepszej pracy swych następców.

-
Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS